ÚVOD / Přijímací řízení / Nostrifikace

Důležité termíny

11. června 2019

Přijímací řízení

13. června 2019

Den otevřených dveří

20. června 2019

Přijímací řízeníKompletní seznam termínů

Nostrifikace

V souladu s platnými právními předpisy ČR jsou studenti Unicorn College při nástupu ke studiu povinni předložit tzv. nostrifikaci (doložka, která oficiálně uznává předchozí vzdělání na zahraniční instituci za ekvivalentní českému vzdělání). Nostrifikaci nemusí předkládat studenti, kteří absolvovali studium na Slovensku.

Nostrifikační zkouška

V případě, že se obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole odlišuje zčásti nebo žadatel nepředloží úplné podklady, ze kterých je patrný obsah a rozsah vyučovaných předmětů, odbor školství a mládeže MHMP nařídí nostrifikační zkoušku, jejíž úspěšné složení je předpokladem pro vydání rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (nostrifikaci).

Dokumenty pro žádost o nostrifikaci

  • originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřené kopie přeložené českým soudním tlumočníkem,
  • originál dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia) nebo jeho úředně ověřené kopie přeložené českým soudním tlumočníkem, 
  • doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000,- Kč,
  • doklad o místě pobytu v ČR (např. kopie identifikační karty, nájemní smlouva atd.),
  • plná moc pro zastupování žadatele (jedná se zejména o zastupování osob mladších 18 let – plnou moc podepisuje zákonný zástupce nezletilého či osoba, která se nechává zastupovat).

Způsob řešení

Žádost se podává k vyřízení v podatelně MHMP Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1 – přízemí Škodova paláce nebo v podatelně MHMP Mariánské nám. 2, 110 01, Praha 1.