ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Banky, finance a finanční trhy

Banky, finance a finanční trhy

Cílem předmětu je poskytnout ucelené poznatky o fungování finančních trhů a bankovního sektoru. Kurz je koncipován tak, aby umožnil posluchači pochopit klíčové souvislosti financí a finančních trhů v rovině makroekonomické i mikroekonomické. V kurzu jsou řešeny některé typové příklady z oblasti bankovního sektoru, měnové politiky, peněžního trhu apod.

Sylabus předmětu

 1. Peníze - Definice peněz, hotovostní a bezhotovostní peníze, vznik peněz, historické formy emise peněz, proces demonetizace zlata.
 2. "Cena“ a úloha peněz na finančním trhu - Úrok a úroková míra, budoucí hodnota současných peněz, současná hodnota budoucích peněz, nominální a reálná úroková míra, výnosová křivka.
 3. Finanční trh - Co je finanční trh a jak funguje? Jaké jsou jeho funkce? Jaké subjekty vstupují na finanční trh? Jaké jsou jejich motivy? Segmentace (struktura) finančního trhu. Devizový trh.
 4. Struktura finančního trhu - Finanční trh, dlužník, věřitel, peněžní trh, kapitálový trh, úvěrový trh, finanční zprostředkovatelé, banky, nebankovní finanční zprostředkovatelé, burzovní trh, mimoburzovní trh, trhy OTC, domácí finanční trh, mezinárodní finanční trhy, zahraniční finanční trh, eurotrhy, devizový trh.
 5. Finanční instrumenty a rozhodování investora na finančním trhu - Nástroje finančního trhu a jejich klasifikace. Rozhodování investora o nákupu investičních instrumentů. Výnos a výnosnost. Riziko. Likvidita. Fundamentální analýza. Technická analýza. Teorie efektivních trhů.
 6. Rozhodování investora o nákupu finančních instrumentů - Dividenda, kapitálový výnos, celkový výnos, výnosnost, míra výnosu, systematické riziko, jedinečné riziko, riziko měnové, inflační, úrokové, ekonomické a politické, likvidita finančních a reálných aktiv.
 7. Obchodní banka - Banka, obchodní banka, investiční banka, stavební spořitelna, hypoteční banka, spořitelní a úvěrová družstva, finanční zprostředkovatel, pojišťovna, penzijní fond, investiční fond, podílový fond, jednostupňová bankovní soustava, dvoustupňová bankovní soustava, systém univerzálního bankovnictví, systém odděleného bankovnictví, systém smíšeného bankovnictví, bilance obchodní banky, výkaz zisků a ztrát.
 8. Centrální banka - Centrální (emisní) banka, dvoustupňová bankovní soustava, jednostupňová bankovní soustava,  bilance centrální banky, bankovní regulace a dohled, věřitel poslední instance.
 9. Měnová politika centrální banky - Měnová politika, cíle měnové politiky, nástroje měnové politiky, přímé (administrativní) nástroje měnové politiky, nepřímé (tržní) nástroje měnové politiky,  operace na volném trhu, repo operace, diskontní politika, diskontní sazba, reeskontní sazba, lombardní sazba, devizové (měnové) intervence, povinné minimální rezervy, stabilita měny, stabilita cenové hladiny, transmisní mechanismy měnové politiky.
 10. Poptávka po penězích - Poptávka po penězích, transakční verze kvantitativní teorie peněz, důchodová verze kvantitativní teorie peněz, teorie preference likvidity, nominální a reálná poptávka po penězích.
 11. Platební bilance - Platební bilance, devizový tuzemec, devizový cizozemec, devizové inkaso, devizová platba, mezinárodní pohyb zboží a služeb, mezinárodní pohyb kapitálu, devizové rezervy, obchodní bilance, výkonová bilance, běžná bilance, kapitálový účet platební bilance, finanční účet platební bilance, saldo platební bilance.
 12. „Cena“ a úloha peněz na devizovém trhu - Měnový kurz, devizový kurz, valutový kurz. Pevné měnové kurzy. Volně pohyblivé měnové kurzy a měnové kurzy s řízenou pohyblivostí. Modely determinace měnového kurzu.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách a 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 4 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • REVENDA, Z.; MANDEL, M.; KODERA, J.; MUSÍLEK, P.; DVOŘÁK, P.; BRADA, J.: 
  Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management Press, 2012
 • EITEMAN, D. K.; STONEHILL, A. I.; MOFFETT, M. H.: Multinational Business Finance, 13th edition, 
  Prentice Hall, 2012
 • KODEROVÁ, J., HÁJEK P.: Banky, finance a finanční trhy – studijní texty, Unicorn College, 2010 (intranetová studijní pomůcka)

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • REVENDA, Z.: Centrální bankovnictví. Praha, Management Press, 2011
 • VESELÁ, J.: Investování na finančních trzích. Praha, ASPI, Wolters Kluwer, 2007
 • DURČÁKOVÁ J.; MANDEL M.: Mezinárodní finance, Management Press, Praha, 2010