Daně

Cílem předmětu je seznámení studentů se základními pojmy užívanými v daňové problematice jako např. plátce daně, poplatník, daňový domicil, daň, daně přímé a nepřímé, důchodové a majetkové, daňová povinnost, daňové břemeno atd.

Sylabus předmětu

 1. Vlastnosti a funkce daní - Vlastnosti a funkce daní. Konstrukční prvky daně, třídění daní, způsob výběru daně. Optimalizace daňové povinnosti.
 2. Daňový systém - Některé nedaňové veřejné příjmy. Požadavky kladené na daňový systém. Základy daňové politiky. Daňový systém České republiky - přímé daně, nepřímé daně, ostatní daňové příjmy.
 3. Správa daní - Účastníci daňového řízení. Zásady, kterými se řídí daňové řízení. Úkony v daňovém řízení. Části daňového řízení - přípravné řízení, vyměřovací řízení, placení daní, vymáhací řízení. Opravné prostředky - řádné opravné prostředky, mimořádné opravné prostředky.
 4. Daň z příjmů právnických osob - Poplatníci daně z příjmů právnických osob .Základ daně z příjmů právnických osob. Hmotný a nehmotný majetek. Finanční majetek a náklady. Uznané daňové náklady. Úprava základu daně a stanovení daně. Placení daně z příjmů právnických osob.
 5. Daň z příjmů fyzických osob - Poplatníci, předmět daně, základ daně. Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky. Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Příjmy z majetku a ostatní příjmy. Stanovení daňové povinnosti. Výběr daně.
 6. Pojistné sociálního pojištění - Systém sociálního pojištění v České republice. Účast v systémech sociálního pojištění. Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné. Další plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Souběh účastí na sociálním pojištění a některá další zvýhodnění.
 7. Daň z přidané hodnoty - Základní pojmy. Výpočet daně. Povinnost přiznat a odvést daň. Dodání a pořízení zboží. Poskytování služeb. Zdaňovací období a evidence daně na výstupu a na vstupu. Nárok na odpočet a daňová povinnost.
 8. Majetkové daně - Daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitého majetku.
 9. Silniční daň - konstrukce daně silniční, placení silniční daně.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách a 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 3 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • VANČUROVÁ, A.; LÁCHOVÁ, L.: Daňový systém ČR  2013. VOX 2013
 • Učební texty k předmětu Daně (intranetová učební pomůcka), Unicorn College

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • KUBÁTOVÁ, K. a kol.: Moderní průvodce daňovým systémem. Praha: Grada, 1994
 • Zákon o daních z příjmů fyzických a právnických osob v platném znění
 • Zákon o dani z přidané hodnoty
 • Zákon o spotřebních daních v platném znění
 • Zákon o dani z nemovitosti v platném znění
 • Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí v platném znění
 • Zákon o dani silniční v platném znění