ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Makroekonomie

Makroekonomie

Cílem předmětu je poskytnout studentům kontextové znalosti z oblasti makroekonomie. Studentům bude vysvětleno, jaké jsou základní principy, na kterých funguje národní, resp. nadnárodní hospodářství. Spadá sem analýza ekonomické výkonnosti pomocí HDP, vysvětlení efektu multiplikace, oblast peněžního trhu a makroekonomické rovnováhy, platební bilance a fiskální a monetární politika.

Sylabus předmětu

 1. Úvod do makroekonomie - Ekonomie - předmět studia. Vysvětlení významu makroekonomie. Seznámení s vývojem základních makroekonomických ukazatelů České republiky.
 2. Ukazatele ekonomické výkonnosti - HDP a metody jeho zjišťování. Vliv cenových změn na hrubý domácí produkt. HDP a GNI. Srovnání jednotlivých států podle ekonomické výkonnosti. Faktory ovlivňující blahobyt společnosti.
 3. Model důchod výdaje - Seznámení se ze základním makroekonomickým modelem, který zachycuje rovnovážný produkt v krátkém období. Dvousektorová, třísektorová a čtyřsektorová ekonomika.
 4. Peníze - Historický vývoj peněz. Význam peněz. Rozbor možností ovlivňování nabídky peněz v ekonomice. Faktory ovlivňující poptávku po penězích. Rovnováha nabídky a poptávky po penězích. Vliv cenové hladiny na trhu peněz.
 5. Agregátní poptávka a agregátní nabídka - Model agregátní poptávky a agregátní nabídky. Odlišné předpoklady pro krátké a dlouhé období. Křivka agregátní nabídky v krátkém a dlouhém období. Krátkodobé a dlouhodobé dopady změn agregátní poptávky a v agregátní nabídky.
 6. Hospodářské cykly a ekonomický růst - Hospodářský cyklus a jeho fáze. Využití aktuálních dat pro Českou republiku. Hlavní příčiny hospodářských cyklů. Ekonomický růst jako růst potenciálního produktu. Hlavní determinanty ekonomického růstu.
 7. Nezaměstnanost - ekonomicky aktivní a neaktivní obyvatelestvo, míra nezaměstnanosti. Příčiny nezaměstnanosti. Potenciální produkt a nezaměstnanost. Negativní dopady nezaměstnanosti. Vládní politika zaměstnanosti. Aktuální vývoj nezaměstnanosti v České republice.
 8. Inflace - Cenová hladina a míra inflace. Různá intenzita míry inflace. Příčiny vzniku inflace. Negativní dopady inflace. Opatření zaměřená na snižování inflace. Vztah mezi mírou nezaměstnanosti a mírou inflace. Pokles cenové hladiny.
 9. Měnový kurz - Nominální měnový kurz a jeho změny. Měnový trh. Vysvětlení proč je měnový kurz určité měny stejný kdekoliv ve světě. Teorie determinace měnového kurzu v krátkém a v dlouhém období. Aktuální vývoj české koruny.
 10. Platební bilance a zahraniční zadluženost, mezinárodní obchod - Zachycení různých ekonomických transakcí mezi obyvateli daného státu a cizinci. Obchodní bilance a její vývoj v České republice. Přímé zahraniční investice a jejich vývoj v České republice. Problematika zahraničního zadlužení země. Základní teorie mezinárodního obchodu. Volný obchod a protekcionismus.
 11. Měnová politika - Měnová politika centrální banky. Česká národní banka a její postavení. Vztah mezi peněžní zásobou a inflací. Různé formy měnové politiky ve světě. Měnová politika v otevřené ekonomice. Aktuální data týkající se měnové politiky v České republice.
 12. Fiskální politika - Státní rozpočet a veřejný rozpočet. Státní a veřejný dluh. Různé podoby fiskální politiky. Daňová zátěž a ekonomický výkon. Fiskální politika v otevřené ekonomice. Aktuální data týkající se rozpočtu a fiskální politiky v České republice.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách a 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 4 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • SOUKUP, J. At all. : Makroekonomie. Praha: Management Press, 2011
 • KRUGMAN, P.: Macroeconomics, Worth Publishers, 2012.
 • PAVELKA, T.: Makroekonomie. Základní kurz, 3. vydání, Melandrium, 2007
 • Učební texty k předmětu Makroekonomie (intranetová učební pomůcka), Unicorn College

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • HELÍSEK, M.: Makroekonomie, Základní kurs, druhé přepracované vydání, Melandrium 2002
 • MILES, D., SCOTT, A.: Macroeconomics, Understanding the wealth of Nations, John Wiley and Sons,
  2005
 • BLANCHARD, O.: Macroeconomics. 4th edition, Prentice Hall, 2005
 • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie, Svoboda, 2008
 • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Economics, McGraw-Hill, 2005