ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Mikroekonomie

Mikroekonomie

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled v oblasti ekonomie, resp. mikroekonomie. Ekonomie se obecně zabývá přerozdělováním vzácných statků, mikroekonomie se potom soustředí na jednotlivé ekonomické subjekty jako jsou domácnosti a firmy a jejich interakce. Po absolvování předmětu by studenti měli chápat základní zákonitosti, jako je např. rovnováha a nerovnováha na trhu statků a služeb.

Sylabus předmětu

 1. Úvod do ekonomie - Předmět ekonomie. Ekonomická vzácnost. Výrobní faktory. Výnosy z výrobních faktorů. Hranice výrobních možností. Problém optima (hledání extrému), problém rovnováhy.
 2. Chování spotřebitele a formování poptávky na trhu výrobků a služeb - Užitek, měření užitku. Optimum spotřebitele a poptávka za  předpokladu přímé měřitelnosti užitku a za předpokladu neměřitelnosti užitku. Odvození individuální poptávky. Změny poptávky, elasticity (bodová, oblouková).
 3. Produkce - Výrobní faktory v krátkém a dlouhém období. Produkční funkce v krátkém období, výnosy z variabilního vstupu. Produkční funkce v dlouhém období. Výnosy z rozsahu, izokvanta. Náklady jako funkce výrobních faktorů - omezení (izokosta). Optimalizace výroby (důraz na dlouhé období, lze i krátké).
 4. Náklady a příjmy - Náklady jako funkce produkovaného statku. Náklady v krátkém a dlouhém období, průběh nákladové fukce v závislosti na charakteru produkční funkce. Fukce příjmů, charakteristika příjmové fce v dokonalé konkurenci (vysvětlení DK).
 5. Zisk v podmínkách DK - Ekonomický zisk. Funkce zisku. Maximalizace zisku v DK v krátkém a dlouhém období. Bod zvratu, bod uzavření firmy. Odvození nabídky v podmínkách DK.
 6. Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu - Tržní rovnováha a její podmínky. Tržní poptávka, tržní nabídka. Přebytek spotřebitele, přebytek výrobce. Tržní rovnováha a faktory, které ji ovlivňují. Nerovnováha na trhu, její příčiny a důsledky. Pavučinový model (konvergující a divergující trhy).
 7. Nedokonalá konkurence - Příčiny existence nedokonalé konkurence a její charakteristika. Shodné a rozdílné rysy dokonalé a nedokonalé konkurence. Funkce příjmů v NK (včetně poptávky a její elasticity). Maximalizace zisku a funkce nabídky v NK, neefektivnost NK.
 8. Formy nedokonalé konkurence - Monopol - příčiny vzniku, charakteristika, cenová diskriminace. Oligopol smluvní a oligopol s dominantní firmou. Monopolistická  konkurence. Objem výroby a výše ceny ve srovnání s ostatními tržními strukturami. Srovnání efektivnosti dokonalé konkurence a monopolistické konkurence.
 9. Zisk jako podnět a alternativní cíle firmy - Typy firem. Chování velké firmy. Alternativní cíle firmy. Srovnání chování firmy, která maximalizuje zisk a firmy, která maximalizuje obrat.
 10. Formování cen na trzích výrobních faktorů - Poptávka a nabídka výrobních faktorů. Příjem z celkového produktu a příjem z mezního produktu v podmínkách DK a NK. Mezní náklady výrobního faktoru. Určení optimálního množství vstupu.
 11. Trh práce a trh kapitálu - Trh práce. Trh práce a mzda. Trh práce v podmínkách  dokonalé konkurence. Individuální poptávka po práci. Individuální nabídka práce. Tržní poptávka po práci. Trh práce v podmínkách nedokonalé konkurence.Trh kapitálu. Kapitál a kapitálové statky. Nabídka na trhu kapitálu. Poptávka na trhu kapitálu. Rovnováha na trhu kapitálu. Výnosy z kapitálu, míra výnosu. Formy výnosu.
 12. Rozdělování důchodů, tržní selhání a mikroekonomická politika státu - Důchod a bohatství, rozdělování důchodů (Giniho koef.). Příčiny selhání trhu. Monopolní síla. Externality. Veřejné statky. Asymetrické informace. Příčiny mikroekonomické politiky státu. Formy mikroekonomické politiky státu. Působení státu na tržní rovnováhu. Selhávání státu.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách a 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 4 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • HOŘEJŠÍ, B. at all.: Mikroekonomie, Praha, Management Press, 2011.
 • KRUGMAN, P.: Microeconomics, 3rd Edition, Worth Publishers, 2012.
 • Učební texty k předmětu Mikroekonomie (intranetová učební pomůcka), Unicorn College

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • VARIAN, H. L.: Microeconomic Analysis, Norton &. Company, 1992
 • VARIAN, H. L.: Intermediate Microeconomics, Norton &. Company, 2003
 • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie, Svoboda, 2008
 • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Economics, McGraw-Hill, 2005
 • ROSSER, M.: Basic Mathematics for Economists, Routlege 2003