ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů

Cílem kurzu je poskytnout základní teoretické znalosti z oblasti řízení lidských zdrojů a poskytnout studentům možnost v rámci workshopu vyzkoušet si některé praktické dovednosti z této oblasti na příkladech. Workshopy připravuje a vede osoba z praxe.

Sylabus předmětu

 1. Personální řízení a jeho úloha v podniku - Vztah personálního řízení a řízení lidských zdrojů. Strategické řízení lidských zdrojů. Personalistika. Intelektuální kapitál
 2. Role liniového manažera v řízení lidských zdrojů - Liniový manažer, role a kompetence. Personální politika, výkonnostní prostředí, humanizace práce. Konflikty cílů personální politiky.
 3. Trh práce jako širší prostředí fungování lidských zdrojů organizace - Nabídka a poptávka po práci. Cena práce. Míra ekonomické aktivity.Míra nezaměstnanosti. Formy nezaměstnanosti (frikční, sezónní, strukturální, cyklická). Státní politika zaměstnanosti.Pasívní a aktivní politika zaměstnanosti.  Správa služeb zaměstnanosti. Zprostředkovací činnosti a jejich formy. Národní akční plán zaměstnanosti. Rekvalifikace. Chráněné dílny a chráněná pracoviště.
 4. Specifické aktivity personálního řízení firmy - Získávání pracovníků, metody získávání, vnější trh práce, vnitřní trh práce, výběr zaměstnanců, metody výběru, předvýběr, interní výběrové řízení, osobní dotazník, životopis, výběrový pohovor, testy,  assessment center, adaptační program.
 5. Organizace práce a pracovní podmínky - Pracovní podmínky. Psychologie práce. Dělba práce. Vědecká organizace práce. Ergonomie. Pracovní prostředí. Mobbing.
 6. Vzdělávání a rozvoj pracovníků. Řízení kariéry - Aktivity firemního vzdělávání. Přístup organizací ke vzdělávání a rozvoji, fáze systematického vzdělávání a rozvoje. Údaje analyzované při identifikaci potřeby vzdělávání. Obsah plánu vzdělávání a rozvoje.
 7. Motivace pracovníků, metody a nástroje pracovní motivace, systém komunikace ve firmě - Stimulace. Zdroje motivace, motivační program firmy. Maslowova teorie potřeb, Heckhausenova teorie dvou motivačních typů, Herzbergova teorie dvou skupin faktorů pracovní motivace, McGregorova teorie X a Y.
 8. Odměňování pracovníků,  zaměstnanecké výhody - Filozofie a strategie odměňování. Mzdová politika podniku. Diferenciace mezd, mzdový systém, tarifní soustava. Benefity.
 9. Péče o pracovníky, sociální politika firmy, pracovní podmínky. Kolektivní pracovní vztahy - Sociální politika, sociální rozvoj ve firmě, péče o zaměstnance, sociální program, pracovní podmínky, Pracovní vztahy, kolektivní pracovní vztahy, kolektivní vyjednávání, zaměstnanecké odbory, zpostředkovatel a rozhodce kolektivních sporů, stávka, výluka, sociální smír.
 10. Mezinárodní management lidských zdrojů a jeho specifika - Multinacionální organizace. Ústředna, pobočka. Expatriant. Etnocentrická strategie.
 11. Řízení výkonu a hodnocení pracovníků - Řízení pracovního výkonu, pracovní úkol, dohoda o pracovním úkolu, participace  pracovníků na řízení, metody hodnocení pracovníků, samokontrola, hodnotící rozhovor, 3600 Feed-back, zpětná vazba, chyby hodnotitelů, metoda BARS.
 12. Personální informační systémy a personální dokumentace - Personální evidence a dokumentace- personální informační systémy (CPIS HRIS). Síťově orientované řízení lidských zdrojů (eHR), síťové samoobslužné systémy. Informační a komunikační technologie – decentralizace personálních činností – e-learning.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách po 1,5 hod. Součástí výuky je také dvoudenní workshop.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 3 tutoriálech po 3 hod. Součástí výuky je také dvoudenní workshop.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol.: Řízení lidských zdrojů. Praha C.H.Beck 2012
 • ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů. 10. vydání, Grada 2006
 • Učební texty k předmětu Řízení lidských zdrojů(intranetová učební pomůcka), Unicorn College

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • HRONÍK, F.: Hodnocení pracovníků, Grada 2006
 • KOTÝNKOVÁ, M., NĚMEC,O.: Lidské zdroje na trhu práce. Vývoj a tendence v souvislosti se vstupem do EU. Praha: VŠE 2003