ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Business a ICT

Business a ICT

Cílem předmětu je poskytnout studentům kontextové informace z vybraných sektorů podnikatelské činnosti. Předmět je koncipován tak, že v rámci jednotlivých sektorů se studenti seznámí se základními / typickými podnikatelskými činnostmi sektoru a se způsobem využívání ICT v daném odvětví. Student by měl po absolvování znát, jaké podnikatelské oblasti řeší např. pojišťovnictví, bankovnictví, energetika a jakým způsobem jsou ICT využívány v typické bance, pojišťovně apod. Přednášky vedou výhradně experti z daného sektoru.

Sylabus předmětu

  1. Bankovnictví a role ICT v bance - bankovnictví, bankovní produkty a služby. Reuters, Bloomberg. Informační systémy využívané v bance.
  2. Energetika a využití ICT v energetice - energetika jako business. Přenosová soustava, operátor, energetická burza..
  3. Kapitálové trhy, ICT na burze cenných papírů - burza a kapitálové trhy. Historie a současnost burzy. Quote a order driven systém obchodování. IT podpora burzy.
  4. Pojišťovnictví a využití ICT v typické pojišťovně - pojišťovnictví, pojištění a riziko. Role ICT v pojišťovně.
  5. Veřejná správa a využití ICT - veřejná správa, státní správa, samospráva. E-government, Egon, Claudie.
  6. Telekomunikace, role ICT u operátora - telco business. produkty a služby v oblasti telekominukací. ICT a jeho význam v telekomunikacích.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách po 1,5 hod. Výuka probíhá ve večerních hodinách.

Kombinovaná forma

Kombinovaná forma není v tomto kurzu zavedena, tento kurz je pro kombinované studenty veden prezenční formou.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

  • prezentace a materiály uveřejněné na intranetu Unicorn College

Doplňující a rozšiřující učební texty

  • GÁLA, L.; POUR, J.; TOMAN, P.: Podniková informatika. Praha, Grada Publishing, 2006