Daně

Cílem předmětu je získat základní poznatky z oblasti daní a zdaňování. Předmět bude zaměřen na český daňový systém včetně systému pojistného sociálního pojištění.

Sylabus předmětu

 1. Úvod do zdanění, konstrukční prvky daní, úvod do daňové politiky (vymezení daně, základní konstrukční prvky daní, daňová politika v ČR a EU)
 2. Daňový systém ČR (struktura daňového systému a jeho vývoj od roku 1993, přímé a nepřímé daně, pojistné sociálního pojištění a jeho postavení v českém daňovém systému, požadavky na daňový systém)
 3. Daň z příjmů právnických osob I (poplatníci daně, předmět daně, odvození základu daně)
 4. Daň z příjmů právnických osob II (odpočty od základu daně, slevy na dani, výpočet daně a procesní povinnosti)
 5. Daň z příjmů fyzických osob I (poplatníci daně, předmět daně, struktura základu daně a pravidla pro stanovení dílčích základů daně)
 6. Daň z příjmů fyzických osob II (odpočty od základu daně, slevy na dani, výpočet daně a procesní povinnosti)
 7. Pojistné sociálního pojištění (účast v systémech pojistného sociálního pojištění, stanovení vyměřovacích základů s ohledem na existenci minimálních a maximálních vyměřovacích základů, souběhy účastí, placení pojistného včetně procesních povinností)
 8. Daň z přidané hodnoty I (princip DPH a význam reverse charge, předmět daně, zdanitelná a osvobozená plnění, nárok na odpočet a jeho krácení, osoby v systému daně z přidané hodnoty)
 9. Daň z přidané hodnoty II (intrakomunitární plnění, výpočet daně a procesní povinnosti)
 10. Silniční daň (předmět daně a jeho poplatníci, stanovení základu daně, výpočet daně a procesní povinnosti)
 11. Majetkové daně (předmět daně a jeho poplatníci, stanovení základu daně, výpočet daně a procesní povinnosti, a to u daní z nemovitých věcí a u daně z nabytí nemovitých věcí)
 12. Úvod do správy daní – základní povinnosti podnikatelů (osoby ve správě daní, zásady správy daní, lhůty ve správě daně, daňová tvrzení, postup k odstranění pochybností, daňová kontrola, stanovení daně podle pomůcek, sankce)

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. VANČUROVÁ, ALENA, LÁCHOVÁ, LENKA. Daňový systém ČR 2016. 13. vyd. Praha : 1. VOX a. s, 2016. 393 s. ISBN 978-80-87480-44-1.