ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Dějiny a vývoj hospodářství

Dějiny a vývoj hospodářství

Cílem předmětu je poskytnout studentům kontextové znalosti z oblasti hospodářských dějin. V tomto kurzu studenti získají základní předhled o vývoji světového a českého hospodářství.

Sylabus předmětu

 1. Hospodářské dějiny a ekonomické teorie - Místo ekonomie a historie ve společenských vědách a nezbytnost moderního interdisciplinárního pojetí s dalšími společenskými vědami.
 2. Vznik a vývoj světové ekonomiky - Epochy společenského vývoje a zrození novověku. Vznik kapitalistické hospodářské soustavy v Evropě a zrod novodobého koloniálního systému.
 3. Hospodářská a sociální změna 1870 – 1918 - Podstata organizovaného kapitalismu. Strukturální změny a technickovědecká revoluce. Změny v poměru hospodářské síly velmocí a jejich hospodářský vývoj. První světová válka.
 4. Od versailleského systému ke druhé světové válce - Nová hospodářsko politická konfigurace světa. Odlišnosti hospodářského a sociálního vývoje západních demokracií a autoritativních států. Druhá světová válka a její dopad na ekonomiky válčících zemí.
 5. Odraz studené války ve vývoji světového hospodářství - Vznik bipolárního světa a jeho odraz v politickém, hospodářském a sociálním vývoji světových regionů. Poválečná obnova a návazné integrační procesy. Dynamika vývoje světového hospodářství a její krizové předěly.
 6. Hospodářský vývoj českých zemí (Československa) od sklonku 18. stol. do roku 1989 - Předpoklady formování kapitalismu v českých zemích počínaje osvícenskými reformami. Dvě fáze industrializace českých zemí a jejich sociální důsledky. Formování moderní české průmyslové společnosti. Vznik samostatné československé ekonomiky a její nacionalizace, konjunktura, krize a její řešení, hospodářské důsledky Mnichova, vývoj ekonomiky v období tzv. druhé republiky a nacistické okupace. Hospodářské a sociální změna v období tzv. limitované demokracie, instalace centrálně plánované ekonomiky a pokusy o její reformy.
 7. Hospodářský vývoj světa od 90. let 20. století do počátku 21. století a problémy hospodářských transformací postkomunistických zemí, zvláště pak Československa/České republiky - Převaha liberalismu a další ústup sociálně orientovaných ekonomik. Vývoj světové ekonomiky v podmínkách gradující globalizace - hospodářsky vyspělé země, rozvojové země a země s tranzitivními ekonomikami. Integrační procesy na počátku třetího tisíciletí.
 8. Počátky ekonomického myšlení a klasická politická ekonomie - Vývojové etapy od starověku po současnost.
 9. Neoklasická ekonomie a formování standardní mikroekonomie - teorie, které dodnes používá současná mikroekonomie. Patří sem optimalizace užitku za daného rozpočtového/nákladového omezení nebo ustavování rovnováhy na trhu.
 10. Keynesovská revoluce - nástup moderní makroekonomie - Nástup a přínos keynesiánství.
 11. Neoklasická makroekonomie - Podstata moderního neoklasického přístupu v reakci na keynesiánství.
 12. Vybrané alternativní (nestandardní) ekonomické teorie - Význam alternativních ekonomických teorií v hospodářské politice.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 4 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • SIRŮČEK, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy), Slaný, Melandrium, 2007
 • EKELUND, R.: A History of Economic Theory and Method, Waveland Press, 2007.
 • Učební texty k předmětu Dějiny a vývoj hospodářství (intranetová učební pomůcka), Unicorn College

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. 1. díl, Období 1918 – 1945. Brno, Doplněk 2004
 • CAMERON, R.: Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné po současnost. Praha, Victoria Publishing 1996
 • KUBŮ, E.; PÁTEK J. a kol.: Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. Praha, Karolinum 2000
 • VOLEJNÍKOVÁ, J.: Moderní kompendium ekonomických teorií. Od antických zdrojů až po 3. tisíciletí. Praha, Profess Consulting 2005
 • SOJKA, M. a kol.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Karolinum Praha 2000.
 • VENCOVSKÝ, F.: Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948. Brno, Masarykova univerzita 1997