ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Diplomový seminář 2

Diplomový seminář 2

Cílem tohoto semináře je poskytnout prostor pro dokončení projektu diplomové práce. Studenti mají svou diplomovou práci již rozpracovanou z předmětu Diplomový seminář 1, ve kterém provedli rešerši a vybrali si odpovídající praxi. V tomto předmětu mají studenti praxi již za sebou a budou mít k dispozici k projektu data a/nebo odpovídající znalosti a zkušenosti. V tomto předmětu studenti budou svou práci dokončovat a psát finální podobu. Také si nacvičí její obhajobu.

Sylabus předmětu

1. První setkání a diskuze stavu projektů po absolvované praxi .
2. Pravidelná setkávání studentů a garanta nad jejich vybraným projektem .
3. Konečné setkání prezentující přípravu na obhajobu.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách a 12 seminářích po 1,5 hodině.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

  • TICHÁ, L. et al: Jak psát vysokoškolské závěrečné práce. Praha: Ústřední knihovna ČVUT. 2016
  • ECO, U. (1997): Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Praha.
  • ČESAL, JIŘÍ a VÁCLAV LIŠKA. Vědecké psaní a prezentace. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007, 135 s. ISBN 978-80-86946-30-6.
  • ŠIROKÝ, JAN a kol. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5.