ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Diplomový seminář 1

Diplomový seminář 1

Cílem tohoto semináře je poskytnout prostor pro výběr a prvotní rešerši ve vybraném tématu diplomové práce. Spolu s tímto cílem si studenti také vyberou odbornou praxi, jejíž realizace bude trvat celý následující semestr. V této praxi mohou realizovat projekt daný charakterem své diplomové práce. Kurz se sestává z výběru a představení témat diplomových prací a pravidelných setkávání a diskuzí se studenty nad jejich vybraným tématem. Seminář je zakončen prezentací rešerší.

Sylabus předmětu

1. První setkání a představení možných témat.
2. Pravidelná setkávání studentů a garanta nad jejich vybraným projektem.
3. Konečné setkání prezentující výsledky rešerše.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 seminářích po 1,5 hodině.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

  • TICHÁ, L. et al: Jak psát vysokoškolské závěrečné práce. Praha: Ústřední knihovna ČVUT. 2016.
  • ECO, U. (1997): Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Praha.
  • ČESAL, JIŘÍ a VÁCLAV LIŠKA. Vědecké psaní a prezentace. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007, 135 s. ISBN 978-80-86946-30-6.
  • ŠIROKÝ, JAN a kol. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5.