ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Ekonomický růst a hospodářská politika

Ekonomický růst a hospodářská politika

Cílem předmětu je vysvětlit příčiny, mechanismy a důsledky cyklického vývoje ekonomiky a naučit studenty monitorovat a analyzovat změny v trendech ekonomických aktivit.

Sylabus předmětu

 1. Teoretická a metodologická východiska k monitorování a analýze hospodářského cyklu.
 2. Makroekonomické kontexty cyklyckého vývoje a hospodářské politiky.
 3. Empirické poznatky o hospodářském cyklu.
 4. Metody odhadů vývoje hospodářského cyklu v krátkém období.
 5. Popis aktuální pozice ekonomiky ve vzestupné a sestupné fázi hospodářského cyklu.
 6. Diskuze nad texty studentů.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Kombinovaná forma není v tomto kurzu zavedena, tento kurz je pro kombinované studenty veden prezenční formou.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • CZESANÝ, S: Hospodářský cyklus – teorie, monitorování, analýza, prognóza. Praha: Linde, 2006.

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • CZESANÝ , S. – JOHNSON, Z. : Ekonomický cyklus, hospodářská politika a bohatství zemí. 1. vyd. Praha:Oeconomica, 2012.
 • CZESANÝ, S.: Macroeconomic Policy Context of Similarities and Differences of the Great Depression and the Current Global Economic Crises. Ekonomický časopis, 59, 2011, č.7, s.700-718.
 • CZESANÝ, S.: The Business Cycle in the Czech Republic: Trends, Context and Economic Policy Implications. Economic Review, Volume XXXIX, 2010, č.3, p. 378-405
 • CZESANÝ, S. Proměny konceptu měnové politiky v kontextu hospodářského cyklu. Acta academica karviniensia. 2013.
 • CZESANÝ, S.: Česká ekonomika na prahu 21. století – trendy kontexty, perspektivy. Praha: Profess Consulting, 1998.