ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Energetika, data a IT prostředí přenosových soustav

Energetika, data a IT prostředí přenosových soustav

Cílem předmětu je poskytnout komplexní informace ve všech souvislostech tak, aby se účastník po jeho skončení dokázal orientovat v klíčových procesech obchodování s elektřinou v Evropě a aby pochopil principy liberalizace trhu s elektřinou. Předmět také rozebírá problematiku plánování obchodování na národní i mezinárodní úrovni a zahrnuje také legislativní pohled na celou problematiku. Předmět rovněž seznamuje účastníky s typickým IT prostředí přenosových soustav.

Sylabus předmětu

1. Elektřina jako komodita a popis trhu s elektřinou - základní charakteristiky trhu s elektřinou, principy fungování trhu ve vazbě na fyzikální procesy, historické souvislosti, role účastníků trhu.
2. Legislativní normy obchodování s elektřinou - základní legislativní normy související s obchodem s elektřinou na úrovni ČR a EU
3. Plánování a řízení přenosových soustav - fyzikální vlastnosti přenosu, typy elektráren a jejich vlastnosti, základní principy plánování přenosových soustav, typy a charakteristika výrovních zdrojů, 
4. Zajištění systémových a podpůrných služeb - popis systémových a podpůrných služeb, rozbor důležitých služeb jako Frequency Containment Reserves, Frequency Restoration Reserves a Reserve Replacement.
5. Komplexní plánování přenosových soustav - řízení soustavy v reálném čase, Smart Grids - SmartMetering, SmartHome, SmartGrids v ČR
6. Obchod s elektřinou - základní principy liberalizovaného trhu s elektřinou, přístup k sítím, organizace trhu, registrace a finanční vypořádání obchodů, řízení rizik, obchody na burzách, měření, vyhodnocení a vypořádání odchylek
7. Přeshraniční obchodování - přenosové kapacity jako omezené zdroje, výpočet volných kapacit, aukce přeshraničních kapacit, účast burz na přehraničním obchodování
8. Mezinárodní koordinace řízení soustav - plánování mezinárodních výměn elektřiny, Použití nettingu, Finanční vypořádání
9. Řešení situací hrozících přetížení - Mezinárodní vypořádání odchylek, Kompenzace za tranzitní přenosy, Transparentnost přeshraničního obchodování
10. Stavy nouze a práva a povinnosti účastníků trhu - definice stavu nouze, nástroje pro řešení, regulační stupně, příklady reálných stavů nouze
11. Smlouvy na trhu s elektrickou energií - smlouvy o regulovaném přístupu, mezi dodavateli a odběrateli, základní podoba smluv pro konečné odběratele
12. Regulace a regulované ceny - potřeba regulace, metody cenové regulace
13. Řídicí systém přenosové soustavy (SCADA/EMS) - význam pro provozovatele přenosové soustavy, základní členění, technologie, komunikační protokoly, práce s daty
14. Měřicí systém přenosové soustavy - přebírání naměřených hodnot, komunikační protokoly, validace, agregace, substituce, statistiky, exporty
15. Retail Data hub - evidence dat o koncových spotřebitelích - naměřené hodnoty, změna dodavatele elektřiny apod., zpracování dat, přístupová práva, vazba na smart grids
16. Bezpečnostní systém - bezpečnostní výpočty nad velkými daty, výměna dat v rámci evropské sítě

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách a 12 seminářích po 1,5 hodinách.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

  • Trh s elektřinou: úvod do liberalizované energetiky. Vydání druhé, aktualizované. Praha: Asociace energetických manažerů, 2016. ISBN 978-80-260-9212-4.
  • BORLASE, Stuart. Smart grids: infrastructure, technology, and solutions. Boca Raton, FL: Taylor & Francis, 2012. ISBN 9781439829059.
  • STIMMEL, Carol L. Big data analytics strategies for the smart grid. Boca Raton: CRC Press, 2015. ISBN 9781482218282.