ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Finanční analýza a controlling

Finanční analýza a controlling

Cílem předmětu je poskytnout znalosti, vědomosti a dovednosti z oblasti ekonomiky a řízení firem v současných podmínkách, zejména s důrazem na aplikaci controllingových metod a nástrojů ve strategické i operativní oblasti a finančního řízení podniku. Je rozdělen na dva bloky, první věnovaný finančnímu řízení a analýze finanční pozice podniku a druhý věnovaný controllingu.

Sylabus předmětu

 1. Podstata podniku a podnikání - Podnik a podnikání. Právní úprava podnikatelské činosti. Podnikatel. Manažer. Vůdčí osobnost. Historie podnikání v ČR. Podniková ekonomika.
 2. Okolí podniku - 0kolí podniku. Jednotný vnitřní trh. Význam státu pro formování okolí. Lobbying. Informační zdroje.
 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie - Výrobní faktory. Produkce. Náklady. Výnosy. Tržby. Zisk. Bod zvratu. Ukazatele efektivnosti – nákladovost, hospodárnost, rentabilita.
 4. Cíle a funkce podniku - Maximalizace zisku. Shareholder value. Čistá současná hodnota. Funkce podniku.
 5. Typologie podniků - Živnost. Osobní společnosti. Kapitálové společnosti. Družstvo. Veřený podnik. Sdružení podniků.
 6. Vývoj podniku - Založení a vznik podniku. Růst podniku. Fáze stabilizace. Krize a sanace. Zánik a likvidace podniku.
 7. Organizace a řízení, podnikatelský plán - Organizační struktura. Rozpětí řízení. Liniový model. Štábní model. Řízení. Strategické řízení. Taktické a operativní řízení. Plánování. Podnikatelský plán.
 8. Majetková a kapitálová struktura podniku - Majetek. Rozvaha. Aktiva. Pasiva. Finanční kapitál. Oceňování.
 9. Investiční činnost podniku - Hmotné, nehmotné a finanční investice. Investiční plán. Současná hodnota. Čistá současná hodnota. Vnitřní výnosové procento. Výnosnost investice. Investiční riziko. Potfolio.
 10. Financování podniku - Finanční management. Cash flow. Budoucí hodnota. Riziko. Samofinancování. Finanční analýza. Finanční plánování.
 11. Činnosti podniku - Výroba. Prodej. Marketing. Řízení zásob. Personalistika.
 12. Specifické podnikové ekonomiky - NACE. Výrobní podnik. Finanční služby. Infrastruktura. Obchod. Služby. Malé a střední podniky. Zdravotnictví. Sport. Neziskové a nevládní organizace (NGO).

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách a 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 4 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E., a kol.: Podniková ekonomika. 5. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010
 • MIKOVCOVÁ, H.: Controlling v praxi, Praha, Oeconomia, 2007
 • LEACH, J. C., MELICHER, R. W.: Entrepreneurial Finance, Cengage Learning, 2011
 • Učební texty k předmětu Finanční analýza a controlling (intranetová učební pomůcka), Unicorn College

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • MIKOVCOVÁ, H.: Controlling, Praha, Oeconomia, 2003
 • KISLINGEROVÁ, E.: Manažerské finance. 2. Přepracované a rozšířené vydání, Praha, C.H.Beck, 2007 ESCCHENBACH, R.: Controlling, Aspi, 2004
 • ROSS, S., WESTERFIELD, R., JAFFE, J.: Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin, 2012