ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Geografické informační systémy

Geografické informační systémy

Předmět seznamuje posluchače se základy problematiky geografických informačních systémů (GIS) a možnostmi jejich využití. Důraz je kladen na možnosti využití GIS jako analytického nástroje pro práci s environmentálními daty. Kromě teoretických základů, prezentovaných od počátku na názorných příkladech, by student měl zvládnout ovládání procvičovaného programového vybavení (zejm. ArcGIS 10. X), praktické pořizování dat a samostatné zpracování jednodušších analýz. Schopnost samostatného tvůrčího užívání GIS software při řešení svěřeného úkolu, nezbytná pro další studium odborných předmětů, je rozvíjena v rámci semestrální práce.

Sylabus předmětu

1. Co a k čemu je GIS. Úvod do problematiky, definice, vymezení, základní pojmy. Základní seznámení s procvičovaným software. Typy prostorových dat.
2. Datové modely v GIS. Reprezentace prostorových objektů. Klasifikace prostorových dat. Tvorba anotací.
3. Vizualizace dat v GIS. Tematické mapy. Tvorba mapových výstupů.
4. Určování polohy objektů v prostoru. Práce s atributy. Tvorba tabulek, relace, výpočetní funkce.
5. Datové modely v GIS. Databáze.
6. Geodatabáze. Analýzy - dotazování, buffer, topologické překrývání. Datové struktury, geodatabáze.
7. Data. Vstup prostorových a atributových dat, možné chyby, uchování a transformace dat metadata. Vstup vektorových dat.
8. Prostorové analýzy ve vektorové reprezentaci. Přehled možností. Dotazování, buffer, topologické překrývání. Transformace rastru.
9. Free GIS a Open Source GIS.
10. Základní sady geodat na trhu (Zabaged, data KN, ArcČR a další produkty).
11. Vektorové analýzy - praktické příklady.
12. Geodata a IS ve státní správě a samosprávě. Vojenská geodata a IS (IZGARD).
13. Geodata a IS v zemědělství, hydrologii a vodním hospodářství. Digitální model terénu. Hydrologické analýzy a eroze.
14. Digitální model terénu. Sklon a expozice, osvit, analýzy viditelnosti. Mapová algebra a vzdálenostní analýzy v rastru - praktické příklady. Digitální model terénu - sklon a expozice.
15. Mapová algebra.
16. Metody interpolace povrchů.
17. Vzdálenostní analýzy v rastru.
18. Analýzy sítí.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách po 1,5 hodině a 12 seminářích po 3 hodinách.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

  • KOLÁŘ, Jan. Geografické informační systémy 10. Vyd. 2. přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 8001026876.
  • BŘEHOVSKÝ, M.; JEDLIČKA, K. Úvod do geografických informačních systémů. Plzeň Západočeská universita, 2000. Přednáškové texty.
  • BRATT S., BOOTH B., Using ArcGIS 3D Analyst. ESRI, Readlans (California. 2005  ISBN 1-58948-004-X.
  • McCOY G., JOHNSTON K., Using ArcGIS Spatial Analyst. ESRI, Readlans (California). 2005 ISBN 1-58948005-8.
  • RAPANT, Petr. Geoinformatika a geoinformační technologie. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky, 2006. ISBN 8024812649.
  • TUČEK, Ján. Geografické informační systémy: principy a praxe. Praha: Computer Press, 1998. CAD & GIS. ISBN 807226091x. 
  • LONGLEY, Paul. a Michael. BATTY. Advanced spatial analysis: the CASA book of GIS. Redlands, Calif.: ESRI Press, c2003. ISBN 1589480732.