ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Geografické informační systémy

Geografické informační systémy

Předmět seznamuje posluchače se základy problematiky geografických informačních systémů (GIS) a možnostmi jejich využití. Důraz je kladen na možnosti využití GIS jako analytického nástroje pro práci s environmentálními daty. Kromě teoretických základů, prezentovaných od počátku na názorných příkladech, by student měl zvládnout ovládání procvičovaného programového vybavení (zejm. ArcGIS 10. X), praktické pořizování dat a samostatné zpracování jednodušších analýz. Schopnost samostatného tvůrčího užívání GIS software při řešení svěřeného úkolu, nezbytná pro další studium odborných předmětů, je rozvíjena v rámci semestrální práce.

Sylabus předmětu

 1. Co a k čemu je GIS. Úvod do problematiky, definice, vymezení, základní pojmy. Základní seznámení s procvičovaným software. Typy prostorových dat.
 2. Datové modely v GIS. Reprezentace prostorových objektů. Klasifikace prostorových dat. Tvorba anotací.
 3. Vizualizace dat v GIS. Tematické mapy. Tvorba mapových výstupů.
 4. Určování polohy objektů v prostoru. Práce s atributy. Tvorba tabulek, relace, výpočetní funkce.
 5. Datové modely v GIS. Databáze.
 6. Geodatabáze. Analýzy - dotazování, buffer, topologické překrývání.
 7. Data. Vstup prostorových a atributových dat, možné chyby, uchování a transformace dat, metadata.
 8. Prostorové analýzy ve vektorové reprezentaci. Přehled možností. Dotazování, buffer, topologické překrývání. Transformace rastru. Vstup vektorových dat.
 9. Free GIS a Open Source GIS. 
 10. Základní sady geodat na trhu (Zabaged, data KN, ArcČR a další produkty).
 11. Geodata a IS ve státní správě a samosprávě. Vojenská geodata a IS (IZGARD).
 12. Geodata a IS v zemědělství, hydrologii a vodním hospodářství.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. KOLÁŘ, J. Geografické informační systémy 10. Vydání druhé přepracované. Praha Vydavatelství ČVUT, 2003. 161 s. ISBN 80-01-02687-6.
 2. RAPANT, P. Geoinformatika a geoinformační technologie. Ostrava VŠB-TU Ostrava, 2006. 500 s. ISBN 80-248-1264-9.
 3. BOLSTAD P.: GIS Fundamentals: A First Text on Geographic Information Systems, Fifth Edition. XanEdu Publishing Inc. 2016. ISBN-10: 1506695876

Doplňující a rozšiřující učební texty

 1. BUCHAR, P. Matematická kartografie 10. Vydání druhé přepracované. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02534-9.
 2. KAŇOK, J. Tematická kartografie. Ostrava Vydavatelství Ostravské univerzity, 1999. 318 s. ISBN 80-7042-781-7.
 3. MITCHELL, A. The Esri Guide to GIS Analysis. Volume 1 Geographic Patterns & Relationships. Esri, Readlans, 1999. ISBN 978-1-879102-06-4.
 4. MITCHELL, A. The Esri Guide to GIS Analysis. Volume 2 Spatial Measurements & Statistic. Esri, Readlans, 2005. ISBN 978-1589481169.
 5. MITCHELL, A. The Esri Guide to GIS Analysis, Volume 3: Modeling Suitability, Movement, and Interaction. Esri, Readlans, 2012. ISBN 978-1589483057.
 6. VOŽENÍLEK, V. Aplikovaná kartografie I - tematické mapy. 1. vyd. Olomouc Vydavatelství UP, 1999, 168 s. ISBN 80-7067-971-9.
 7. GELETIČ, J. Úvod do ArcGIS 10. Olomouc: Palacký University, 2013.