ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Komunikační a prezentační dovednosti

Komunikační a prezentační dovednosti

Cílem předmětu je seznámení studentů se Základy komunikačních a prezentačních dovedností včetně motivační přípravy manažera ke komunikačnímu partnerství v rámci podnikové kultury jak ke spolupracovníkům – vnitřním zákazníkům, tak k vnějším zákazníkům.

Sylabus předmětu

 1. Technika řeči - Základní techniky tvoření hlasu a artikulované řeči: dýchání, tvoření hlasového tónu, artikulační mechanismy.
 2. Čeština jako nástroj komunikace - Základní struktura a rozvrstvení češtiny. Rozdíl ve fungování  češtiny spisovné a dalších strukturních útvarů národního jazyka. Rozdíly ve slovní zásobě pasivní a aktivní, rozdíly psané a mluvené češtiny. Stylové rozvrstvení jazyka s cílem vyjadřovat se adekvátně konkrétní komunikační situaci.
 3. Umění mluveného projevu - Jazyková improvizace v nepřipravených projevech s cílem formulovat myšlenku rychle, pohotově, přesně a výstižně.
 4. Základní řečnické dovednosti - Nácvik používání řečnických figur. Základní struktura prezentace informačního a argumentačního typu. Osvojení příkladů, přirovnání, práce s řečnickými otázkami a dalšími možnostmi mluveného projevu, které usnadňují vnímání textu posluchači.
 5. Příprava prezentace informativního typu - struktura projevu s cílem sdělovat, informovat. Úvod a závěr projevu. Klasický a nekonvenční přístup. Analýza prezentace.
 6. Interpretace projevu informativního typu - Prezentace studentů informativního typu.
 7. Příprava prezentace argumentačního (přesvědčovacího) typu - Struktura projevu s cílem přesvědčit, obhájit vlastní názor. Význam stavby textu a logický postup při práci s argumenty. Typy argumentů (logické, emocionální) a jejich zasazováním do projevu s ohledem na cíl a typ posluchače. Naučené prvky jsou procvičovány a následně prováděna analýza.
 8. Interpretace prezentace argumentačního (přesvědčovacího) typu - Prezentace studentů argumentačního typu.
 9. Základní vyjednávací strategie a taktiky - Základní vyjednávací postupy z hlediska celkové strategie vyjednavače a dlouhodobého cíle při uzavírání dohod a smluv. Jednotlivé techniky jsou následně procvičovány.
 10. Důležitost tzv. BATNA (nejlepší možné alternativy při vyjednávání) - Příprava  „únikových možností“, které mohou vyjednavači poskytnout potřebný klid a jistotu. Posouzení reálných možností vyjednavače, možnosti na úspěch v jednání. Příprava alternativních řešení v případě neúspěchu v jednání.
 11. Konvenční a nekonvenční vyjednávací dovednosti - Téma předkládá možnosti a postupy při vyjednávání, které lze hodnotit jako čestné (slušné)a postupy, které jsou obecně vnímány jako nečestné (nečestné, nemravné)  či manipulativní. Postupy jsou vysvětleny z hlediska jejich psychologického dopadu na posluchače.
 12. Praktický nácvik vyjednávacích dovedností - V rámci tohoto tématu probíhá nácvik vyjednávání a argumentace pomocí modelových situací a úkolů.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá v 10 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 3 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • MIKULÁŠTÍK, M.: Komunikační dovednosti v praxi, Grada Publishing, 2010
 • KUHNKE, E.: Communication Skills for Dummies, For Dummies, 2013

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • HÁLA, B.: Technika mluveného projevu, Praha 1958
 • HARVEY,CH.: Jak vystupovat na veřejnosti a získávat důvěru posluchačů, Praha 1994
 • THMOSON, P.: Tajemství komunikace, Nakladatelství Alman, Brno, 2001
 • REYNOLDS, G.: Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery. 2nd edition, New Riders, 2011
 • KARTEN, N.: Presentation Skills for Technical Professionals, IT Governance Publishing, 2010