ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Makroekonomie

Makroekonomie

Cílem předmětu je poskytnout studentům kontextové znalosti z makroekonomie. Studentům bude vysvětleno, jaké jsou základní principy, na kterých funguje národní, resp. nadnárodní hospodářství. Spadá sem zejména analýza ekonomické výkonnosti pomocí vybraných makroekonomických ukazatelů, analýza faktorů ovlivňujících makroekonomickou rovnováhu v krátkém a dlouhém období, vysvětlení efektu multiplikace, rovnováha trhu peněz, platební bilance, problematika zahraničněobchodní a kurzové politiky a účinnosti fiskální a monetární politiky.
Absolvování předmětu by mělo studenty vybavit schopností provádět základní analýzy makroekonomických souvislostí a lépe se orientovat v praktickém životě při jejich vlastních rozhodováních.

Sylabus předmětu

 1. Úvod do makroekonomie. Ekonomie, předmět studia. Vysvětlení významu makroekonomie a principů práce s modely v ekonomii. Seznámení s vývojem základních makroekonomických ukazatelů České republiky.
 2. Ukazatele ekonomické výkonnosti. HDP a metody jeho zjišťování. Vliv cenových změn na hrubý domácí produkt. HDP a GNI. Srovnání jednotlivých států podle ekonomické výkonnosti. Faktory ovlivňující blahobyt společnosti.
 3. Model důchod výdaje. Seznámení se základním makroekonomickým modelem, který zachycuje rovnovážný produkt v krátkém období. Dvousektorová, třísektorová a čtyřsektorová ekonomika.
 4. Peníze. Historický vývoj peněz. Význam peněz. Rozbor možností ovlivňování nabídky peněz v ekonomice. Faktory ovlivňující poptávku po penězích. Rovnováha nabídky a poptávky po penězích. Vliv cenové hladiny na trhu peněz.
 5. Agregátní poptávka a agregátní nabídka. Model agregátní poptávky a agregátní nabídky. Odlišné předpoklady pro krátké a dlouhé období. Křivka agregátní nabídky v krátkém a dlouhém období. Krátkodobé a dlouhodobé dopady změn agregátní poptávky a v agregátní nabídky.
 6. Hospodářské cykly a ekonomický růst. Hospodářský cyklus a jeho fáze. Využití aktuálních dat pro Českou republiku. Hlavní příčiny hospodářských cyklů. Ekonomický růst jako růst potenciálního produktu. Hlavní determinanty ekonomického růstu.
 7. Nezaměstnanost. Ekonomicky aktivní a neaktivní obyvatelstvo, metodiky měření míry nezaměstnanosti. Příčiny nezaměstnanosti. Potenciální produkt a nezaměstnanost. Negativní dopady nezaměstnanosti. Vládní politika zaměstnanosti. Aktuální vývoj nezaměstnanosti v České republice.
 8. Inflace. Cenová hladina a míra inflace. Různá intenzita míry inflace. Příčiny vzniku inflace. Negativní dopady inflace. Opatření zaměřená na snižování inflace. Vztah mezi mírou nezaměstnanosti a mírou inflace. Pokles cenové hladiny.
 9. Měnový kurz. Nominální měnový kurz a jeho změny. Měnový trh. Měnová arbitráž. Teorie determinace měnového kurzu v krátkém a v dlouhém období. Aktuální vývoj české koruny.
 10. Platební bilance a zahraniční zadluženost, mezinárodní obchod. Druhy a evidence ekonomických transakcí mezi obyvateli daného státu a cizinci. Obchodní bilance a její vývoj v České republice. Přímé zahraniční investice a jejich vývoj v České republice. Problematika zahraničního zadlužení země. Základní teorie mezinárodního obchodu. Volný obchod a protekcionismus.
 11. Měnová politika. Měnová politika centrální banky. Česká národní banka a její postavení. Vztah mezi peněžní zásobou a inflací. Různé formy měnové politiky ve světě. Účinnost měnové politiky v otevřené ekonomice. Aktuální data týkající se měnové politiky v České republice.
 12. Fiskální politika. Státní rozpočet a veřejný rozpočet. Státní a veřejný dluh. Různé podoby fiskální politiky. Daňová zátěž a ekonomický výkon. Účinnost fiskální politiky v otevřené ekonomice. Aktuální data týkající se rozpočtu a fiskální politiky v České republice.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. ČADIL, J., PAVELKA, T.: Makroekonomie, iBook. Unicorn College, 2015.
 2. PAVELKA, T.: Makroekonomie. Základní kurz, 3. vydání, Melandrium, 2007.

Doplňující a rozšiřující učební texty

 1. MILES, D., SCOTT, A., BREEDON, F.: Macroeconomics, Understanding the Wealth of Nations. 3rd edition. John Wiley and Sons, 2012.
 2. BLANCHARD, O., JOHNSON, D. R.: Macroeconomics. 6th edition. Prentice Hall, 2013.
 3. SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. 19. vydání, Svoboda. 2013.:
 4. SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Economics, 19th edition. Tata McGraw-Hill Education, 2010.
 5. KRUGMAN, P.: Macroeconomics, Worth Publishers, 2012.