ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví

Cílem předmětu je poskytnout studentům poznatky z oblasti tvorby, zobrazení a využití informací pro hodnotové řízení na různých úrovních podnikového managementu, a to s hlavním zřetelem na rozhodování o budoucích variantách podnikání. Ověřit si na řešení konkrétních číselných příkladů a zadávaných úloh zvládnutí dané problematiky. Ve vazbě na složitější případové studie rozvíjet schopnosti studentů v oblasti výběru informací relevantních pro rozhodování, argumentace ve prospěch prosazovaných řešení a úprav informačního systému způsobem, který by byl adekvátní řešeným rozhodovacím úlohám.

Sylabus předmětu

 1. Vymezení, vývoj a pojetí manažerského účetnictví - Vztah manažerského účetnictví k finančnímu a daňovému účetnictví. Struktura manažerského účetnictví: nákladové účetnictví a účetnictví pro rozhodování. Vymezení controllingu a jeho vztahu k manažerskému účetnictví. Duální vztah finančního a manažerského účetnictví.
 2. Členění nákladů a výnosů podniku s důrazem na rozhodování - Členění nákladů využívaných jako podklad rozhodování o budoucnosti. Význam informací o relevantních a irelevantních nákladech a výnosech, vymezení rozdílových nákladů. Oportunitní náklady a výnosy. Vztah rozhodování na existující kapacitě a o budoucí kapacitě.
 3. Alokace nákladů a její vztah k řízení po linii výkonů, odpovědnosti, procesů a zákazníků - Přiřazení nákladů příslušnému objektu. Vysvětlení základních cílů, principů a fází alokace nákladů. Vymezení základních rozhodovacích úloh založených na alokaci nákladů.
 4. Využití kalkulací v rozhodování - Vymezení rozdílu mezi kalkulacemi, které při vyjádření výrobkových nákladů rozlišují fixní a variabilní část. Využití kalkulace plných a variabilních nákladů při řešení úloh na existující kapacitě a při řízení hospodárnosti.
 5. Řízení procesů, činností a aktivit - Vztah požadavků na řízení procesů, činností a aktivit ke kalkulacím, rozpočtům a účetnictví. Techniky založené na informačním zobrazení vztahu nákladů k dílčím aktivitám, jejich přednosti.
 6. Systém plánů a rozpočtů a jeho vztah k manažerskému účetnictví - Základní cíle systému plánů a rozpočtů a vztah systému plánů a rozpočtů k podnikovým politikám. Charakteristika hlavního podnikového rozpočtu, principů jeho využití a zpracování a jeho vztahu k dílčím rozpočtům. Vymezení základních zásad kontroly rozpočtů.
 7. Rozhodování na existující kapacitě - Základní typy úloh na existující kapacitě, charakteristika jejich obecných východisek, kritéria řešení a způsob jejich informačního zajištění. Specifikace využití CVP úloh v řízení. Význam analýzy citlivosti v rozhodování na existující kapacitě.
 8. Rozhodování o budoucí kapacitě - Obecná východiska řešení a způsobů členění rozhodovacích úloh o budoucí kapacitě, nejdůležitější metody jejich řešení. Vymezení vzájemných vztahů v řešení úloh na existující a o budoucí kapacitě. Vypovídací schopnost metod řešení a jejich kvantifikace. Význam a zohlednění faktoru času, daňových souvislostí a rizika v řešení úloh o budoucí kapacitě.
 9. Manažerské účetnictví a řízení po linii odpovědnosti - Specifikace využití hodnotových informací v odpovědnostním řízení. Vymezení funkcí vnitropodnikového ocenění a jeho odrazu ve střediskových výnosech. Obsah a využití vnitropodnikového výsledku hospodaření a využití peněžních toků v řízení odpovědnostních středisek.
 10. Aplikace rozdílových metod v řízení podniku - Rozdílové metody, předpoklady jejich využití, jejich vypovídací schopnosti a přednosti. Struktura odchylek a jejich využití v řízení a analýze hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti. Odchylkové řízení ve vztahu k hlavnímu podnikovému rozpočtu.
 11. Manažerské účetnictví a cenová rozhodování - Správná cena a informační podklady pro stanovení její výše. Kalkulace ceny na základě kalkulace nákladů a stanovení směrné ziskové přirážky.
 12. Strategicky orientované manažerské účetnictví - Strategické rozhodování a úlohy účetních informací. Podstata analýzy hodnotového řetězce. Výhody kalkulace na dobu životnosti produktu. Charakteristika metody Just in Time. Podstata a principy systému řízení Balanced Scorecard.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách a 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 4 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • KRÁL, B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, 2. rozšířené vydání, 2006
 • ŠOLJAKOVÁ, L., KRÁL, B.: Manažerské účetnictví – případové studie a příklady, 2007
 • GARRISON, R., NOREEN, E., BREWER, P.: Managerial Accounting, Mc Graw Hill, 2011
 • Učební texty k předmětu Manažerské účetnictví (intranetová učební pomůcka), Unicorn College

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • DRURY, C.: Management Accounting for Business, Thomson, 2013