ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Mikroekonomie

Mikroekonomie

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled v oblasti mikroekonomie. Konkrétně zejména o principech rozhodování poptávajících a nabízejících na trhu výrobků a služeb a na trzích výrobních faktorů. Studium předmětu umožňuje nahlédnout studentům do obecných principů hledání co nejefektivnějšího použití vzácných zdrojů za pomoci tržního mechanismu (tržní rovnováha) a optimalizace (s omezením, bez omezení). Po absolvování předmětu budou studenti chápat základní stavební kameny současné mikroekonomie – optimalizaci chování domácností a firem, konstituci rovnováhy na trzích a problematiku tržních selhání, rozdělování důchodů a mikroekonomické politiky státu.

Sylabus předmětu

 1. Úvod do ekonomie. Předmět ekonomie. Ekonomická vzácnost. Výrobní faktory. Výnosy z výrobních faktorů. Hranice produkčních možností a náklady ušlých příležitostí. Problém optima (hledání extrému), problém rovnováhy.
 2. Chování spotřebitele a formování poptávky na trhu výrobků a služeb. Užitek, měření užitku. Optimalizace spotřebitele. Odvození individuální poptávky (Marshallova poptávka). Komparativní statika. Substituční a důchodový efekt, elasticity poptávky. Přebytek spotřebitele.
 3. Produkce. Výrobní faktory v krátkém a dlouhém období. Produkční funkce v krátkém období, výnosy z variabilního vstupu. Produkční funkce v dlouhém období. Výnosy z rozsahu, izokvanta. Náklady jako funkce výrobních faktorů – omezení (izokosta). Optimalizace výroby. 
 4. Náklady a tržby. Náklady jako funkce produkovaného statku. Náklady v krátkém a dlouhém období, průběh nákladové funkce v závislosti na charakteru produkční funkce. Funkce tržeb, charakteristika tržeb v dokonalé a nedokonalé konkurenci (vysvětlení DK a NK).
 5. Zisk v podmínkách DK. Ekonomický zisk. Funkce zisku. Maximalizace zisku v DK v krátkém a dlouhém období. Bod zvratu, bod uzavření firmy. Odvození nabídky v podmínkách DK.
 6. Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu. Tržní rovnováha a její podmínky. Tržní poptávka, tržní nabídka. Přebytek spotřebitelů, přebytek výrobců. Tržní rovnováha a faktory, které ji ovlivňují. Nerovnováha na trhu, její příčiny a důsledky. Pavučinový model (konvergující a divergující trhy).
 7. Nedokonalá konkurence. Příčiny existence nedokonalé konkurence a její charakteristika. Shodné a rozdílné rysy dokonalé a nedokonalé konkurence. Funkce příjmů v NK (včetně poptávky a její elasticity). Maximalizace zisku a funkce nabídky v NK, Výrobní a alokační neefektivnost NK.
 8. Formy nedokonalé konkurence. Monopol – příčiny vzniku, charakteristika, cenová diskriminace. Oligopol smluvní a oligopol s dominantní firmou. Monopolistická konkurence. Objem výroby a výše ceny ve srovnání s ostatními tržními strukturami. Srovnání efektivnosti dokonalé konkurence a monopolistické konkurence.
 9. Zisk jako podnět a alternativní cíle firmy. Typy firem. Chování velké firmy. Alternativní cíle firmy. Srovnání chování firmy, která maximalizuje zisk a firmy, která maximalizuje obrat.
 10. Formování cen na trzích výrobních faktorů. Poptávka a nabídka výrobních faktorů. Příjem z celkového produktu a příjem z mezního produktu v podmínkách DK a NK. Mezní náklady výrobního faktoru. Určení optimálního množství vstupu při maximalizaci zisku (vazba na okruh 3), poptávka po výrobním faktoru.
 11. Trh práce a trh kapitálu. Individuální poptávka po práci. Individuální nabídka práce. Trh práce v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence. Trh kapitálu. Kapitál a kapitálové statky. Nabídka a poptávka na trhu kapitálu. Rovnováha na trhu kapitálu. Výnosy z kapitálu, míra výnosu. Formy výnosu.
 12. Rozdělování důchodů, tržní selhání a mikroekonomická politika státu. Důchody a bohatství, rozdělování důchodů (Giniho koeficient). Podstata a příčiny selhání trhu. Monopolní síla. Externality. Veřejné statky. Asymetrické informace. Důvody pro mikroekonomickou politiku státu. Formy mikroekonomické politiky státu. Působení státu na tržní rovnováhu. Selhávání státu.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. ČADIL, J., BREŃOVÁ, L., HÁJEK: Mikroekonomie, i-book. Praha, Unicorn College, 2013.
 2. MACÁKOVÁ, L. A KOL.: Mikroekonomie – základní kurz. 11. vydání. Slaný: Melandrium.2009.