ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Návrh podnikových aplikací

Návrh podnikových aplikací

Cílem předmětu je seznámit studenty s návrhem podnikových aplikací (informačních systémů). Důraz bude kladen především na zvládnutí vytvoření produktové a procesní dekompozice a vytvoření zadání aplikace. Studenti budou rovněž seznámeni s nejčastěji používanými platformami pro tvorbu podnikových aplikací.

Sylabus předmětu

Návrh aplikací
1. Úvod do podnikových aplikací – zadání aplikace, role architektů aplikací, vlastník problémové domény, proces 
2. Platformy pro tvorbu podnikových aplikací – přehled, očekávané funkčnosti, ukázky 
3. Správa a sběr požadavků – základní pojmy, vlastnosti požadavků, identifikace požadavků, odhad náročnosti požadavků, techniky 
4. Procesní analýza a modelování – základní pojmy, BPM, BPMN, techniky procesního modelování, use case analýza
5. Produktový pohled – techniky, praktické úlohy
6. Procesní pohled – techniky, praktické úlohy
7. Návrh grafického uživatelského prostředí – techniky, praktické úlohy
8. Organizační pohled – techniky, praktické úlohy
Vizuální modelování
1. Úvod do vizuálního modelování
2. Formální vs. Volné vizuální modelování
3. UML
4. uuBML
5. Základy používání vybraných nástrojů vizuálního modelování
Případové studie
Představení zadávací dokumentace a návrh vybraných typových aplikací

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách po 1,5 hodině a 12 seminářích po 3 hodinách.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

  • WIEGERS, Karl Eugene. Požadavky na software. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1877-1.
  • FOWLER, Martin. Patterns of enterprise application architecture. Boston: Addison-Wesley, c2003. Addison-Wesley signature series. ISBN 0-321-12742-0.
  • WIEGERS, Karl Eugene a Joy BEATTY. Software requirements. Third edition. Redmond, Washington: Microsoft Press, s division of Microsoft Corporation, 2013. ISBN 9780735679665.
  • LAGUNA, Manuel a Johan MARKLUND. Business roces modeling, simulation and design. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, c2013. ISBN 978-1-4398-8525-3.
  • BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. A dopl. Vyd. Praha: Grada, 2012. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4307-3.