ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Německý jazyk pro začátečníky 1

Německý jazyk pro začátečníky 1

Cílem Německého jazyka pro začátečníky 1 je seznámit studenty se základy němčiny, aby byli schopni reagovat v nejběžnějších a nejjednodušších řečových situacích. Předmět je určen pro úplné začátečníky. Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky - A0/A1.

Sylabus předmětu

Gramatika

 • Základní poučení a pořadí písmen abecedy
 • Poučení o funkci jotovaných písmen
 • Základní poučení o přízvuku
 • Podstatná jména mužského, ženského a středního rodu a člen: der, die, das, ein, eine, kein, keine
 • Podstatná jména v množném čísle
 • Přídavná jména
 • Osobní jména
 • Číslovky 1 - 1000 a vyšší
 • Časování sloves v přítomném čase
 • Rozlišování věty typu: W-Frage a Ja/Nein - Frage
 • Rozkazovací způsob
 • N, G, D, A

Dovednost

 • Hallo! Wie geht's?
 • Begegnungen!
 • Guten Tag, ich suche...
 • Im Supermarket

Slovní zásoba

 • Představení
 • "Sie" a "Du"
 • Pozdrav při setkání a při loučení
 • Poděkování
 • Omluva
 • Původ a jazyky
 • Bydliště a adresa
 • Povolání
 • Telefonování
 • Pozvání do restaurace
 • Pozvání na návštěvu
 • V obchodě

Psaní

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Kombinovaná forma není v tomto kurzu zavedena, tento kurz je pro kombinované studenty veden prezenční formou.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • DALLAPIAZZA, R.-M., VON JAN, E., SCHONHERR, T.: Tangram aktuell 1. Deutsch als Fremdsprache. Niveaustufe A1/1. Kursbuch +Arbeitsbuch/ lektion 1-4. Max Hueber Verlag, 2007

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • HELBIG, G., BUSCHA, J.: Deutsche Grammatik, Langenscheidt, 2001
 • HELBIG, G., BUSCHA, J.: Übungsgrammatik Deutsch Neu, Langenscheidt, 2000
 • DREYER, H., SCHMITT, R.: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Hueber, 2009