ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Německý jazyk pro začátečníky 2

Německý jazyk pro začátečníky 2

Cílem předmětu je navázat na znalosti nabyté v předchozím semestru a i nadále rozšiřovat praktickou slovní zásobu a gramatické minimum tak, aby studenti zvládli základní témata běžné komunikace v souladu s požadavky A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Sylabus předmětu

Gramatika

 • Osobní zájmena
 • Přivlastňovací zájmena
 • Řadové číslovky
 • Postavení dvou sloves v německé větě
 • Modální slovesa
 • Slovesa s odlučitelnou předponou
 • Slovesa pomocná "haben" a "sein" v préteritu
 • Slovesa pravidelná a nepravidelná v perfektu
 • Příčestí minulá pravidelných a nepravidelných sloves
 • Předložky místa bie, in, zu
 • Časové předložky am, um, im
 • Předložky se 3. a 4. pádem
 • Souřadící spojky und, aber, oder

Dovednost

 • Charakterizovat povolání, mluvit o jejích výhodách
 • Mluvit o sportovních a kulturních aktivitách ve volném čase
 • Vyjádřit hodinový čas a datum
 • Dohodnout termín a schůzku
 • Představit jednotlivé členy rodiny
 • Vyjádřit příbuzenské vztahy, sestavit rodokmen
 • Představit své spolužáky ve skupině
 • Vyjmenovat nejčastější domácí práce
 • Zeptat se na cestu
 • Vysvětlit, jak se orientovat v cizím místě
 • Napsat email
 • Požádat o informaci a o pomoc
 • Napsat dopis
 • Napsat pozvání
 • Rozumět vývěskám, cedulím a nápisům
 • Poblahopřát k narozeninám
 • Popřát šťastnou cestu
 • Rozumět inzerátům a umět reagovat na ně

Slovní zásoba

Psaní

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Kombinovaná forma není v tomto kurzu zavedena, tento kurz je pro kombinované studenty veden prezenční formou.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • DALLAPIAZZA, R.-M., VON JAN, E., SCHONHERR, T.: Tangram aktuell 1. Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe A1/2. Kursbuch + Arbeitsbuch / Lektion 5-8. Max Hueber Verlag, 2004
 • ORTH-CHAMBAH, J.: Deutsch als Fremdsprache. Niveaustufe A1/2, Tangram aktuell 1, Übungsheft, Max Hueber Verlag, 2006

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • Deutsch als Fremdsprache. Niveaustufe A1/2, Tangram aktuell 1, Lektion 5-8, Glossar XXL, Německočeský slovníček, Přehled gramatiky, Komunikační prostředky, Max Hueber Verlag, 2005
 • HELBIG, G., BUSCHA, J.: Deutsche Grammatik, Langenscheidt, 2001
 • HELBIG, G., BUSCHA, J.: Übungsgrammatik Deutsch Neu, Langenscheidt, 2000
 • DREYER, H., SCHMITT, R.: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Hueber, 2009