ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Podniková ekonomika

Podniková ekonomika

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními kategoriemi podnikové ekonomiky, naučit je syntetickému pohledu na podnik a vytvořit tak základy pro výuku navazujících specializovaných předmětů. Poskytnout základní dovednosti a vytvořit návyky potřebné k řízení firmy.

Sylabus předmětu

 1. Základní pojmy a kategorie podnikové ekonomiky  - Podnik a podnikání. Právní úprava podnikatelské činosti. Podnikatel. Manažer. Vůdčí osobnost. Historie podnikání v ČR. Podniková ekonomika.
 2. Pojetí podniku a jeho životní cyklus. Efektivnost v činnosti podniku - Cíle, funkce a typologie podniku, životní cyklus podniku. Efektivnost činnosti podniku a její výpočet. Výrobní faktory. Produkce. Náklady. Výnosy. Tržby. Zisk. Bod zvratu. Ukazatele efektivnosti – nákladovost, hospodárnost, rentabilita.
 3. Okolí podniku a jeho analýza - Význam okolí podniku a jeho analýza. Nástroje pro strategickou analýzu okolí podniku. Užití informací z okolí podniku pro jeho řízení.
 4. Majetková a kapitálová výstavba podniku  - Chyraskteristika a struktura majetku a kapitálu podniku. Jejich ocenění a optimalizace. Výpočty optima kapitálu a výběr vhodné varianty.
 5. Organizace podnikových činností - Význam a obsah organizačních činností ve firmě. Procesní a útvarová organizace. Výhody a nevýhody jednotlivých organizačních struktur a jejich aplikace.
 6. Proces plánování podnikatelských aktivit. Podnikatelský plán - Význam a poslání plánu v podnikových činnostech. metody a formy plánovacích aktivit. Sestavení a struktura podnikatelského plánu.
 7. Podnikové řízení. Strategický plán činností podniku - Systém podnikového řízení, řízení procesů, činností a aktivit. Strategické řízení podniku. Základní pojmy a kategorie. Proces sestavení a aplikace strategického plánu podniku. Ministrategie a práce s ní.
 8. Finanční řízení v podniku. Investiční činnost a její efektivnost - Finanční řízení a rozhodování. Řízení podnikových financí. Investice, jejich plánování a hodnocení investičních variant.
 9. Produkce firmy a řízení efektivnosti výrobních činností - Výroba a její pojetí, podnikohospodářské normy. Výpočty výrobních kapacit. Řízení výrobních činností v podniku.
 10. Řízení a eliminace rizik v činnosti podniku - Riziko a jeho pojetí v podnikové praxi. Systematizace rizik. Prevence proti vzniku rizik. Model řízení rizik v podniku a jeho aplikace.
 11. Management kvality a jeho pojetí v současném podniku - Pojem kvality a jeho interpretace. Systémy řízení kvality. Normy kvality a jejich aplikace v podniku.
 12. Proces ukončení činnosti podniku. Likvidace podniku - Pojetí likvidace versus insolvence. Proces a jednotlivé fáze likvidace podniku. metody zhodnocení majetku firmy v procesu likvidace. Činnost likvidátora v procesu likvidace podniku.

Organizace výuky

Prezenční forma

Předmět obsahuje 12 přednášek a 12 seminářů po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá o víkendu ve 4 blocích po 3 hodinách.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E., a kol.: Podniková ekonomika. 5. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010
 • Učební texty k předmětu Podniková ekonomika (intranetová učební pomůcka), Unicorn College

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E., a kol. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2007
 • DVOŘÁČEK, J., SLUNČÍK, P. Podnik a jeho okolí. Jak přežít v konkurenčním prostředí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012
 • RŮČKOVÁ, P. . ROUBÍČKOVÁ, M. Finanční management. Praha: Grada Publishing, 2012
 • FOTR, J., VACÍK, E., a kol. Tvorba strategie a strategické plánování. Teorie a praxe. Praha: C.H. Beck, 2012
 • SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2010
 • VEBER, J., a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada Publishing, 2007
 • PELIKÁN, V. Likvidace podniku. 7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2011