ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Pokročilá ekonomie

Pokročilá ekonomie

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými tématy pokročilé ekonomické teorie, včetně jejich empirických verifikací (v oblastech, kde je to vhodné). Předmět předpokládá znalost pokročilejších kvantitativních metod (měl by navazovat na kurz Ekonometrické modely), na začátku kurzu budou navíc studenti seznámeni se základními socio-ekonomickými ukazateli, se kterými se bude v kurzu dále pracovat (témata 1-5). Semináře jsou zaměřené na aplikace teoretických konceptů. Aplikace budou prováděny standardně pomocí statistického software (převážně software R). Důraz bude kladen na schopnost absolventa předmětu pracovat nejen s ekonomickými teoriemi ale také jejich empirickým ověřováním a následnou správnou ekonomickou interpretací. Součástí kurzu je také seznámení se základními datovými zdroji a ukazateli, které jsou při empirických aplikacích využívány.

Sylabus předmětu

1. Ekonomická data a běžné ekonomické datové zdroje, obecné metodologické problémy – seznámení s databázemi a zdroji dat: ČSÚ, Eurostat, OECD, WB, Bloomberg, Reuters, komerční databáze Bisnode, Magnus. Základní typologie, využitelnost, harmonizace a rozdíly, dostupnost a relevance dat
2. Základní makroekonomické veličiny a jejich statistické ukazatele, způsoby sběru, měření, agregace a interpretace - HDP, cenové indexy, PPP/PPS, nezaměstnanost, platební bilance
3. Sociální statistika a statistika obyvatelstva: statistika obyvatelstva, statistika bydlení, sociálního zabezpečení a sociální péče, vzdělávacích aktivit a zdravotnictví
4. Statistiky životního prostředí a statistiky V&V, kompozitní indexy.
5. Odvětvová data a ukazatele – základní ukazatele podle odvětví NACE a jejich specifita, odběratelsko-dodavatelské vztahy (I-O tabulky SIOT)  
6. Ekonomický růst – modely ekonomického růstu: Teorie – Harrod-Domarův model, Solowův model, lidský kapitál a modely endogenního růstu. Kritika Cobb-Douglasovy PF. Aplikace – odhad produkční funkce a produkční mezery. Růstové účetnictví a odhad Solowova rezidua. Konvergence (podmíněná vs nepodmíněná). Odhady modelů s lidským kapitálem (Makiw-Romer-Weil). Experiment nefunkčnosti CD funkce (McCombie 2011).
7. Spotřeba a investice: Teorie – keynesiánská spotřební funkce za jistoty, teorie permanentního důchodu, mezičasová spotřeba, CRRA funkce, spotřeba za nejistoty. Investice, rozhodování o investicích, Tobinovo q. Aplikace – odhad keynesiánské spotřební funkce, vysvětlení rozdílnosti spotřebních funkcí z hlediska teorie permanentního důchodu (permanent vs transitory income). Model spotřeby jako náhodné procházky. Modelování vztahu mezi úrokovou mírou a spotřebou a investicemi. Výpočet Tobinova q.
8. Inflace a monetární politika: Teorie – funkce poptávky po penězích, Fisherova identita a Fisherův efekt, efekt likvidity. Teorie očekávání a inflační cíl, otázka nezávislosti CB. Phillipsova křivka a její modifikace. Inflační daň monetární politiky (monetary seignorage) a poptávka po penězích, inflačně-daňová Lafferova křivka. Aplikace – verifikace Fisherovy rovnice, odhad modelu očekávané inflace, odhad Phillipsovy křivky a jejích modifikací. Vztah mezi nezávislostí centrálních bank a inflací. Odhad monetary seignorage
9. Fiskální politika a zadlužení: Teorie – konstrukce státního rozpočtu, deficit a jeho typy. Ricardova (Ricardo-Barro) ekvivalence. Ponziho hra, udržitelnost vs neudržitelnost dluhu, pravděpodobnost defaultu. Zahraniční a domácí dluh. Efektivita fiskální politiky ve vztahu k hospodářskému cyklu a potenciálu. Dluh a politické prostředí (slabá vs silná vláda). Náklady dluhu, dluhová krize a dluhová past. Aplikace – analýza dluhu a jeho vývoj (strukturální deficit, zahraniční dluh, poměr k HDP), empirická verifikace Barro-Ricardovy hypotézy, zadlužení a cyklus, pravděpodobnostní model defaultu
10. Chování spotřebitele : Teorie - Preference, axiomy chování spotřebitele, užitek a užitkové funkce, optimalizace spotřebitele.
11. Marshallova poptávka, dualita (nepřímá funkce užitku, výdajová funkce, Royova identita a Sheppardova Lemma), substituční a důchodový efekt, Slutského rovnice. Aplikace - modelování individuální poptávkové funkce na experimentálních datech, odhad elasticit poptávky na experimentálních datech, řešení modelových příkladů a situací.
12. Přebytek spotřebitele, kompenzující a ekvivalentní variace, rozhodování za rizika (očekávaný užitek, pojištění).
13. Technologie a produkční funkce, optimalizace a dualita. Aplikace - odhad produkčních funkcí dle jednotlivých firem a sektorů (data z databáze Bisnode).
14. Nákladová funkce, funkce nabídky, maximalizace zisku, poptávka po faktorech. Aplikace – odhad nákladových funkcí na mikrodatech (Bisnode). Modelování bodu zvratu a bodu uzavření firmy, modelování poptávky po faktorech (práce). Analýza produktivity, zisk a performance indikátory (ROE, ROA)
15. Odběratelsko-dodavatelské vztahy. Teorie: Input-output analýza, matice technických koeficientů, odhad multiplikace. Aplikace I-O analýzy, odhad multiplikace na experimentálních datech.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách a 12 seminářích po 3 hodinách.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

  • ROMER, David. Advanced macroeconomics. 4th ed. New York: McGraw-Hill, c2012. ISBN 978-0-07-351137-5.
  • NICHOLSON, Walter a Christopher SNYDER. Intermediate microeconomics and its application. 12e. Boston, MA: Cengage Learning, 2015. ISBN 978-1133189022.
  • Varian H. (2009). Intermediate Microeconomics 8th Edition. W. W. Norton & Company 2009.
  • VARIAN, Hal R. Microeconomic analysis. 3rd ed. New York: Norton, 1992. ISBN 978-0393957358.
  • MILLER, Ronald E. a Peter D. BLAIR. Input-output analysis: foundations and extensions. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, c2009. ISBN 9780521517133.