ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Analýza dat a jejich vizualizace

Pokročilé metody business intelligence

Cílem předmětu je představit studentům v současné době používané pokročilé metody Business Intelligence a naučit je porozumět jejím jednotlivým technikám v oblastech deskriptivní statistiky a prediktivních a preskriptivních analýz. Nedílnou součastí tohoto předmětu je zasazení metod Business Intelligence do historické vývoje jak potřeb trhu, tak i technologického rozvoje včetně porozumění komplexitě dat a jejich role. Semináře jsou pak určeny k tomu, aby se studenti sami naučili ovládat jednotlivé metody Business Intelligence a aby se prakticky seznámili s nejpoužívanějšími nástroji a technologiemi a jejich výhodami či nevýhodami pro konkrétní úlohy.

Sylabus předmětu

 1. Význam Business Intelligence v rozhodovacím procesu společností a operativním, taktickém a strategickém plánování; podíl BI na Business strategii společností. Vývoj postupů Business Intelligence a nové trendy
 2. Business Intelligence Framework a BI architektura, zasazení BI architektury do celkového informačního portfolia společnosti, životní cyklus Business Intelligence
 3. Deskriptivní reporting, KPI, Dashboards
 4. Metody prediktivních a preskriptivních analýz
 5. Reporting v reálném čase, tzv. Complex Event Processing
 6. Samoobslužná Business Intelligence (tzv. Self-Service BI)
 7. Datová architektura – OLTP, relační modely, Datové sklady, OLAP, Big data, tabulární forma uspořádání dat, hybridní architektura
 8. Metody dotazování na data (Querying)
 9. Data Governance, datová kvalita, tzv. Master Data Management, Metadata
 10. Všudypřítomnost Business Intelligence, mobilní Business Intelligence
 11. Používané platformy a nástroje Business Intelligence, přehled databázových technologií a jejich použití
 12. Typické příklady (use cases) a problémy řešené v retailu a ve finančních, telekomunikačních a dalších typech společností

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách a 12 seminářích po 1,5 hodinách.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

Základní:
 • W. H. Inmon, Building the Data Warehouse, 4th Edition, Wiley, 2005
 • Paulraj Ponniah, Data Warehousing Fundamentals for ITProfessionals, Wiley, 2nd Edition, 2010
 • Ralph Kimball & Margy Ross, The Data Warehouse Toolkit:The Complete Guide to Dimensional Modeling, Wiley, 2013
 • Michael J.A.Berry, Gordon S. Linoff, Data Mining Techniques.For Marketing, Sales and Customer Relationship Management, Wiley PublishingInc. 2004
 • Cindi Howson:Successful Business Intelligence, Second Edition: Unlock the Value of BI &Big Data, McGraw Hill Professional, 2013
Doporučená:
 • Efraim Turban, et al., Business Intelligence: A ManagerialApproach, 2nd edition, Prentice Hall, 2011
 • Dokumentace na webových stránkách společností IBM, Microsoft, Oracle, SAP, Teradata