ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Praktický seminář k podnikání

Praktický seminář k podnikání

Cílem předmětu je přiblížit studentům problematiku aktivit přímo spojených s podnikáním v podmínkách malého a středního podniku. Pozornost je věnována vysvětlení obsahu a praktickému procvičení nejčastějších úkonů v průběhu vedení činnosti malého a středního podniku. Předmět je založen na syntéze znalostí a dovedností získaných předchozím studiem předmětů základů podnikání, managementu, marketingu, podnikových financí, práva, cross-cultural managementu, daní a dalších.
Praktické využití těchto znalostí je demonstrováno při týmové práci na sestavení podnikatelského plánu.

Sylabus předmětu

 1. Podnikání MSP - kdo je podnikatel, mýty o podnikání, typy podniků, vize podnikání.
 2. Osoba podnikatele - kombinování osobního života, profesního růstu a manažerských funkcí, využití IT nástrojů pro manažerské rozhodování
 3. Začínáme podnikat - cíl podnikání, forma podnikání. Zakladatelský rozpočet.
 4. Podnikatelský plán - využití, návrh a konstrukce
 5. Právní pozadí podnikání -  Založení podniku, obchodní rejstřík, povinnosti podnikatele. Daně placené podnikatelem. Pojištění.
 6. Specifika řízení MSP - Definice MSP. Výhody a nevýhody MSP. Formy financování MSP, bariéry růstu.
 7. Perspektivy a rizika MSP
 8. Finanční řízení malého a středního podniku – počáteční investice, startovní rozpočet, cashflow, cizí kapitál
 9. HR – řízení lidských zdrojů, specifika HR v prostředí malé firmy
 10. Životní cyklus MPS - expanze, krize, řízení růstu
 11. Podnikatelský plán - revize a finalizace, kontrolní funkce plánu
 12. Řízení informací – aplikační a systémová podpora drobného podnikání, znalostní management, vzdělávání Aktuální trendy ve vývoji a použití ICT technologií v podnikové sféře a veřejném sektoru – seznámení s nedávnou historií vývoje, aktuálními trendy a budoucími možnostmi využití ICT technologií.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. VEBER, J., SRPOVÁ, J.: Podnikání malé a střední firmy. Praha, Grada Publishing, 2012
 2. SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E., a kol.: Podniková ekonomika. 6. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2015
 3. EBERT, R., a kol.: Business Essentials, Eighth Canadian Ed., Pearson Canada, 2017

Doplňující a rozšiřující učební texty

 1. SRPOVÁ, J., SVOBODOVÁ, I., SKOPAL, P., ORLÍK, T.: Podnikatelský plán a strategie, Grada Publishing, 2011
 2. WUPPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. Praha, Management Press, 2003
 3. SMALLBONE, D. et al (editors): The Theory and Practice of Entrepreneurship, Edgar Elgar Publishing, 2010.
 4. KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti. Brno, Computer Press, 2005