ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Právo 1

Právo 1

Kurs je koncipován tak, aby posluchači získali základní představu o úloze práva v tržní ekonomice a znalosti obecných právních institutů jak tuzemských tak i Evropského práva. Dále seznamuje studenty i s problematikou lidských práv a zahrnuje i úvodní vstupy do jednotlivých právních odvětví. Cílem je seznámit se základními poznatky z oblasti teorie státu a práva, právních principů a utváření právních vztahů. Dále vymezit tuzemské a evropské prameny práva. Základní principy komunitárního práva EU.

Sylabus předmětu

 1. Právo – pojem, význam, dělení - Vysvětlení základních pojmů a principů práva, uvedení do problematiky normativních systémů, vysvětlení základních subjektivních práv a povinností a způsobů jejich vymahatelnosti.
 2. Právo soukromé a veřejné, typy právních kultur - Vysvětlení rozdílu mezi právem soukromým a veřejným, hmotným a procesním. Znaky a rozdíly kontinentálního, angloamerického a islámského právního systému.
 3. Druhy právních norem, jejich platnost, účinnost a závaznost - Právní norma, pojem a její rysy. Vysvětlení struktury právní normy. Z jakých hledisek lze dělit právní normy. Působení normy z hlediska věci, prostoru, subjektu a času. Platnost a účinnost právní normy.
 4. Prameny práva - Jaké jsou rozdíly mezi normativními právními akty a ostatními prameny práva, jak funguje proces přijímání zákonů v České republice.
 5. Právní vztahy, právní odpovědnost - Předpoklady vzniku právních vztahů. Pojem a třídění právních skutečností. subjekty a objekty právních vztahů.. Vysvětlení pojmu subjektivní a objektivní právní odpovědnost. Sankční postihy při porušení právní povinnosti a zavinění tohoto porušení.
 6. Aplikace práva, výklad právních norem - Co je aplikace práva, její druhy a stadia. Skutková podstata a její zjišťování. Rozhodnutí ve věci samé jako výsledek aplikace. Konstitutivní a deklaratorní právní akt. Výklad práva a jeho metody.
 7. Právo národní a nadnárodní - Charakteristika práva národního a mezinárodního, recepce
 8. Komunitární právo EU - Základní principy  a prameny práva EU a práva komunitárního, komunitární soudní systém, Instituce EU
 9. Ústavní pořádek, Ústava, Listina základních práv a svobod, další ústavní zákony - Právní předpisy nejvyšší právní síly a jejich dosah, ústavně zaručená práva a jejich omezení.
 10. Státní moc v ČR, státní občanství - Rozdělení státní moci v České republice na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Nabývání a pozbývání státního občanství
 11. Soudní soustava ČR - Výkon soudnictví, úloha soudů, jejich členění a pravomoci
 12. Ústavní soud a jeho nálezy jako prameny práv - Ústavní soud jako zvláštní druh soudu a jím vydávaná rozhodnutí

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 3 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • SPIRIT M.a kol. : Základy práva pro neprávníky. Praha: Eoeconomica 2011
 • Učební texty k předmětu Právo 1 (intranetová učební pomůcka), Unicorn College

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • SVOBODA, P.: Úvod do evropského práva, Praha, C.H. Beck, 2011
 • DĚDIČ, ČECH: Evropské právo společností (vč. úplného znění předpisů komunitárního práva, Praha,
  Bova Polygon, 2004
 • POMAHAČ, R.: Evropské správní právo, Praha: C.H. Beck 2012
 • Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
 • Správní řád, trestní řád, obchodní zákoník, občanský zákoník, živnostenský zákoník, občanský soudní řád