ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Právo 2

Právo 2

Cílem kursu je zvládnutí znalostí o základních institutech obchodního práva, jeho vzniku a vývoje, vztahu obchodního a občanského práva a jeho základní prameny. Dále základy pracovního práva a právní úpravy podnikání a jeho trestně právní aspekty.

Sylabus předmětu

 1. Občanské právo - Systém a zásady, občanskoprávní skutečnosti, zastoupení, věcná práva, odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení. Rodinné právo, dědictví .Závazková práva (smlouvy) a jejich porovnání.
 2. Obchodní právo - Základní pojmy, obchodní společnosti a družstvo.Charakteristika pojmu obchodního práva se zaměřením na jednotlivé typy obchodních společností a jejich specifika . Zvláštní povinnosti zahraničních osob při podnikání, obchodní závazkové vztahy. Úpadkové právo (insolvence) a konkurz.
 3. Živnostenské právo, základy autorského práva - Charakteristika právní úpravy, jejímž prostřednictvím stát zajišťuje fyzickým i právnickým osobám rovné právo provozovat konkrétně vymezené činnosti při splnění předem definovaných podmínek.
 4. Občanské právo procesní, rozhodčí řízení - Postup soudu, v němž se jedná a rozhoduje o právech a povinnostech občanů i právnických osob z oblasti práva občanského, obchodního, rodinného a pracovního. Vymáhání práva a rozhodčí řízení
 5. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení - Úprava pracovněprávních vztahů, které vznikají při výkonu závislé práce (osobním výkonu práce) mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a seznámení s nároky a povinnostmi, jenž vyplývají z práva sociálního zabezpečení.
 6. Ochrana hospodářské soutěže, ochrana spotřebitele, ochrana průmyslových práv - Hospodářská soutěž jako součást probíhající snahy většího počtu subjektů na straně nabídky i poptávky určitého zboží, služeb či jiné činnosti, jejímž cílem je získání určitých výhod v oblasti hospodářských výsledků před ostatními. Ochrana spotřebitele a základní principy, jenž se uplatňují v ochraně průmyslových práv.
 7. Finanční právo - Finanční právo a jednotlivé druhy daní, které jsou na jeho základě povinny platit fyzické i právnické osoby
 8. Správní právo - Soubor právních norem upravujících výkonnou státní moc, veřejnou správu, územní samosprávu a trestání za spáchání správních deliktů.
 9. Trestní právo hmotné a procesní - Trestní právo hmotné, definice a zákonné náležitosti trestného činu. Kategorie trestů, resp. ochranných opatření, které mohou být pachateli trestného činu uloženy. Typy trestných činů. Trestní právo procesní.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách po 1,5 hod. Součástí výuky je exkurze - jednodenní návštěva soudu.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 3 tutoriálech po 3 hod. Exkurze je dobrovolná, probíhá spolu s denní formou.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • SPIRIT M. a kol.: Základy práva pro neprávníky. Praha: Oeconomica 2011
 • Učební texty k předmětu Právo 2 (intranetová učební pomůcka), Unicorn College

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • SVOBODA, P.: Úvod do evropského práva, Praha, C.H. Beck, 2011
 • DĚDIČ, ČECH: Evropské právo společností (vč. úplného znění předpisů komunitárního práva, Praha, Bova Polygon, 2004
 • POMAHAČ, R.: Evropské správní právo, Praha: C.H. Beck 2012
 • Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
 • Správní řád, trestní řád, obchodní zákoník, občanský zákoník, živnostenský zákoník, občanský soudní řád