ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Projektový management

Projektový management

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z teorie projektového řízení a předat jim praktické zkušenosti s řízením projektů v praxi. Studenti budou vedeni k tomu, aby vyzkoušeli v praxi nabyté znalosti na reálném projektu.

Sylabus předmětu

 1. Úvod do projektového řízení – Co je a co není projekt. Mezinárodní standardy v oblasti řízení projektů. Metodiky řízení projektů (IPMA, PMI, PRINCE2, ITIL)
 2. Strategie projektu – Vztah realizace projektu s obchodem (Presale a Získávání zakázek). Dobré zadání. Přínosy a cíle projektu. Magický trojúhelník projektového řízení. Určení strategie projektu.
 3. Agilní řízení a udržitelné projektové řízení – Strategické, liniové, projektové a procesní řízení. Základní charakteristiky procesu a klasifikace procesů. Agilní metodika (Scrum).
 4. Životní cyklus projektu - Principy a zásady realizace projektů. Procesní dekompozice projektového řízení. Klíčové scénáře a Alternativní scénáře životního cyklu projektu.
 5. Zahájení projektu (Start-up) - Manažerská sada projektu. Jak sestavit projektový tým. Kick-off a prvních 10 dnů projektu.
 6. Pravidelné hodnocení stavu (Status Assessment) - Product breakdown structure. Product flow. Klasifikace případů užití. Plánovaní projektu a údržba projektového plánu.
 7. Sdílení informací (Information sharing) - Komunikace na projektu a komunikační matice. Řízení očekávání a součinnost. Projektové portály.
 8. Denní rutina projektu (Day-by-dan routine) - Řízení lidí a práce na projektu. Technologický postup. Iterační plán a sprinty agilního vývoje.
 9. Řešení problémů (Problem solving) - Krizové situace na projektu. Rizika a řízení rizik.
 10. Vyhodnocení projektu (Final Assessment) - Akceptace a akceptační kritéria. Řízení změn. Závěrečné hodnocení projektu. 
 11. Nástroje využívané v projektovém managementu - Představení nástrojů pro projektový management. Ukázka realizace řízení projektu. Porovnání nástrojů. Výhody a nevýhody.
 12. Realizace projektového řízení (praktický workshop) - Příprava projektu, tvorba manažerské sady, projektový plán.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. DOLEŽAL, J. et al.: Projektový management. Komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada, 2016.
 2. DOLEŽAL, J., MÁCHAL, P., LACKO, B. a kol.: Projektový management podle IPMA. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2012
 3. KOGON, K.: Project Management for the Unofficial Project Manager: A Franklin Covey Title. BenBella Books, 2015.