ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Provozní management

Provozní management

Cílem kurzu je seznámit posluchače s manažerskými aktivitami zaměřenými na řízení procesů vedoucích k tvorbě produktů a poskytování služeb včetně zabezpečení podpůrných činností. Studenti získají orientaci v základních dokumentech, které přinášejí informace nutné pro řízení produkčních systémů.

Sylabus předmětu

 1. Postavení provozního managementu - Pojem a vymezení provozního managementu vzhledem celkové koncepci řízení podniku. Jednotlivé  úrovně řízení a základní cíle.
 2. Základní pojmy - Výrobní činitele, produktivnost výrobního systému, členění a typologie  výrobních procesů.
 3. Technická příprava výroby - Determinace parametrů produkčního procesu v předvýrobní etapě. Technická příprava výroby, její etapy a základní dokumenty. Moderní trendy v v technické přípravě výroby.
 4. Normativní základna podniku -  Význam procesu standardizace, jako jednoho ze směrů zvyšování produktivnosti produkčních procesů. Druhy norem využívaných pro řízení výroby, metody jejich stanovení a závaznosti jednotlivých norem. Technické normy.
 5. Technickohospodářské normy -  Vztah vstupu a výstupu výrobního sytému a  jeho vyjádření v technickohospodářských normách. Specifikace  jednotlivých druhů norem a postupy jejich stanovení.
 6. Normativy operativního řízení výroby  - Normativy operativního řízení výroby. Problematika velikosti výrobní dávky. Využití normativů v různých typech výroby.
 7. Operativní řízení - Operativní řízení výroby. Operativní plánování, kontrola a evidence. Změnové a odchylkové řízení.
 8. Lidský činitel ve výrobě - Faktory ovlivňující efektivnost práce. Postavení pracovníka ve výrobním procesu a na nové směry v této oblasti.
 9. Podpůrné procesy - Hlavní produkční procesy a definice podpůrných procesů. Klasifikace podpůrných procesů. Facility management.
 10. Nové směry  - Nové pohledy na řízení produkčních procesů. Principy výrobního systému Toyota (TPS).

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 6 přednáškách a 6 seminářích po 1,5 hod. Součástí výuky je jednodenní exkurze do výrobního závodu.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 4 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2009.
 • MEJDRECH, V., SVOBODOVÁ, H.: Produktový a provozní management - příklady. Praha: Oeconomica, 2012.
 • GREASLEY, A: Operations Management, 2nd Edition. Wiley, 2009.

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • SVOBODOVÁ, H., VEBER, J. a kol.: Produktový a provozní management. Praha: Oeconomica, 2008.
 • TOMEK, G., VÁVROVÁ, V.: Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada, 2007.
 • Dilworth, James B.:Operationsmanagement:design, planning, and control for manufacturing and services. New York St. Louis ; San Francisco: McGraw-Hill, 1992