ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti řízení lidských zdrojů a seznámit je se současnými trendy vývoje v této oblasti.

Sylabus předmětu

 1. Firemní identita a význam lidského činitele - složky firemní identity, význam, diagram firemní identity a lidského činitele.
 2. Podniková kultura a řízení lidských zdrojů - role podnikové kultury, význam podnikového klimatu a image firmy v kontextu procesu řízení lidských zdrojů.
 3. Personální strategie, pracovní místo, pracovní úkol - význam a cíle řízení lidských zdrojů v podniku, druhy podnikových strategií, analýza a vytvoření pracovního místa a pracovního úkolu.
 4. Personální plánování - systém personálního plánování, cíle a důvody plánování, tvrdé a měkké plánování lidských zdrojů.
 5. Získávání a výběr zaměstnance - metody řízení procesů komplexního zabezpečování lidských zdrojů, systém výběrových pohovorů, role vstupních testů a několikastupňový přijímací pohovor.
 6. Pracovní adaptace zaměstnance - adaptační proces, etapy procesu adaptace a jejich specifika, výsledky procesu adaptace.
 7. Vzdělávání a rozvoj zaměstnance - význam vzdělávání zaměstnanců, cíle ve vzdělávání a jejich soustavný rozvoj, metody vzdělávání na pracovišti i mimo pracoviště, nové způsoby vzdělávání (např. blended learning, e-learning apod.).
 8. Motivace zaměstnance - význam motivace, vybrané motivační teorie, druhy motivace, důležitost individuálního přístupu ke konkrétním zaměstnancům.
 9. Hodnocení zaměstnance - metody hodnocení, jejich specifika, výhody a nevýhody, kritéria hodnocení, principy analytického a neanalytického hodnocení práce.
 10. Odměňování a benefity - význam procesu řízení odměňování, cíle a prvky řízení odměňování, druhy benefitů a jejich použití, peněžní i nepeněžní odměny, nárokové i nenárokové složky.
 11. Komunikace se zaměstnanci - význam komunikace v organizaci (i mimo ni), důležitost zpětné vazby, 10 pravidel překonávání komunikačních bariér.
 12. Konfliktní situace a jejich řešení - principy a zákonitosti konfliktů na pracovišti, předcházení konfliktům, 7 typů problematických zaměstnanců.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy, Grada Publishing, Praha, 2007, ISBN 978-80-247-1407-3
 2. KOCIÁNOVÁ, R., Personální řízení, východiska a vývoj, Grada Publishing, Praha 2012, EAN: 24776408
 3. SVOBODOVÁ, D., Profesní poradenství, Grada Publishing, Praha 2015, EAN: 24796994
 4. DVOŘÁKOVÁ, Z.: Management lidských zdrojů, nakladatelství C.H.Beck, Praha, 2012, ISBN 978-80-7179-893-4

Doplňující a rozšiřující učební texty

 1. ARMSTRONG, MICHAEL a TAYLOR, STEPHEN. Armstrong's handbook of human resource management practice. 14th edition. London: Kogan Page, 2017. xxxii, 738 stran. ISBN 978-0-7494-7411-9.
 2. ARMSTRONG, M., Armstrong's handbook of management and leadership for HR : developing effective people skills for better leadership and management, London 2016, 9780749478162
 3. BEDNÁŘ, V.: Konflikty ve firmách. Příčiny, následky, řešení, Management Press, Praha, 2015, ISBN 978-80-7261-347-2
 4. HRONÍK, F.: Hodnocení pracovníků, Grada Publishing, Praha,  2006
 5. ŠIKÝŘ, M.: Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů, Grada Publishing, Praha, 2014, ISBN 978-80-247-5212-9
 6. KOCIÁNOVÁ, R., Personální činnosti a metody personální práce, Grada Publishing, Praha 2010, EAN: 24769332
 7. VOJTOVIČ, S., Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů, Grada Publishing, Praha 2011, EAN: 24 770574