ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Řízení podnikových financí

Řízení podnikových financí

Předmět poskytuje komplexní pohled na budování podstatných aspektů finančního managementu podnikových procesů. Studenti porozumí hlavním koncepcím, nástrojům a metodám řízení podnikových financí a jejich využití v rozhodovací praxi. Podstatný důraz je kladen na hodnocení finanční výkonnosti podniku, na daně a jejich vliv na finanční rozhodování podnikatelských subjektů, na časovou hodnotu peněz, na krátkodobý a dlouhodobý management a na investiční rozhodování. Kromě toho se studenti také seznámí se základy controllingu – techniky, nástroje a metody controllingu a osvojené teoretické poznatky budou aplikovat při řešení problémů z praxe controllingu.

Sylabus předmětu

 1. Podstata finančního managementu a finanční cíle podniku.
 2. Časová hodnota peněz a její aplikace ve finančním řízení podniku.
 3. Místo finanční analýzy a finančního plánování v podnikovém řízení. Uživatelé finanční analýzy a jejich informační potřeby, finanční analýza podniku.
 4. Metodické přístupy finanční analýzy. Způsoby výpočtu, interpretace a její uplatnění.
 5. Úvod do daní, stručný popis daňového systému ČR, daň z příjmů právnických osob.
 6. Zdanění zaměstnanců a OSVČ včetně pojistného (z pohledu obchodní korporace či OSVČ jako zaměstnavatele), DPH, silniční daň a majetkové daně (pouze z podnikatelského pohledu).
 7. Krátkodobý finanční management. Řízení zásob, pohledávek, peněžních prostředků. Alternativy krátkodobého financování.
 8. Dlouhodobý finanční management. Řízení finanční struktury. Alternativy dlouhodobého financování.
 9. Kapitálové plánování a investiční rozhodování.
 10. Controlling, pojem, podstata, význam, účinnost controllingu, strategický a operativní controlling.
 11. Riziko, pojetí rizika, druhy, metody měření, vliv na finanční rozhodování.
 12. Rozdělování výsledků hospodaření, dividendová politika.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. MIKOVCOVÁ, H.: Controlling v praxi, Praha, Oeconomia, 2007
 2. VANČUROVÁ, ALENA, LÁCHOVÁ, LENKA. Daňový systém ČR 2016. 13. vyd. Praha : 1. VOX a. s, 2016. 393 s. ISBN 978-80-87480-44-1.
 3. KOVANICOVÁ, D.: Abeceda účetních znalostí pro každého, Bova Polygon, 2012
 4. ROSS, S., WESTERFIELD, R., JAFFE, J.: Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin, 2012
 5. MAREK, P. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-49-1.