ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Ruský jazyk pro začátečníky 1

Ruský jazyk pro začátečníky 1

Cílem předmětu je seznámit studenty s azbukou a základy jazyka, aby byli schopni reagovat v nejběžnějších řečových situacích.

Sylabus předmětu

Gramatika

 • Pravopis jmen příslušníků národů
 • Podstatná jména po číslovkách
 • Podstatná jména брат, мама  v 1. - 3. pádu j. č.
 • Osobní zájmena v 1. a 3. pádu
 • Číslovky 1-900 v 1. pádu
 • Psaní не u sloves
 • Spojení два (три, четыре) часа, года; пять часов, лет
 • Časování sloves жить, знать, говорить, звонить, бить, учить, посмотреть v přítomném čase
 • Budoucí čas
 • Vyjádření slovesa mít

Dovednost

 • Představování
 • Pozdrav při setkání a při loučení
 • Telefonování
 • Pozvaní na návštěvu
 • Poděkovaní
 • Omluva

Slovní zásoba

 • Pozdravy
 • Číslovky 1-900
 • Určování času
 • Dny v týdnu
 • Názvy států, národností, jazyků
 • Oficiální a neoficiální oslovení

Ostatní

 • Azbuka
 • Přízvuk, rozlišování přízvučných a nepřízvučných slabik
 • Funkce jotovaných písmen
 • Intonace tázacích, oznamovacích a zvolacích vět

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Kombinovaná forma není v tomto kurzu zavedena, tento kurz je pro kombinované studenty veden prezenční formou.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • JELÍNEK, S., ALEXEJEVA, L.-F., HŘÍBKOVÁ, R., ŽOFKOVÁ, H.: Радуга по-новому 1, Učebnice ruštiny, Fraus, 2007 
 • JELÍNEK, S., ALEXEJEVA, L.-F., HŘÍBKOVÁ, R., ŽOFKOVÁ, H.: Радуга по-новому 1, Pracovní sešit, Fraus 2007 

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • BALCAR, M.: Ruská gramatika v kostce, Leda, 2008
 • MISTROVÁ, V. a kol.: Cvičebnice ruské gramatiky, Polyglot, 2007