ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Ruský jazyk pro začátečníky 2

Ruský jazyk pro začátečníky 2

Cílem předmětu je navázat na znalosti nabyté v předchozím semestru a i nadále rozšiřovat praktickou slovní zásobu a gramatické minimum tak, aby studenti zvládli základní témata běžné komunikace v souladu s požadavky A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Sylabus předmětu

Gramatika

 • I. a II. časování sloves
 • Zvratná slovesa
 • Slovesa se změnou kmenové souhlásky
 • Vazba y меня (есть) / у меня нет
 • Podstatná jména po číslovkách 1-4
 • Skloňování podstatných jmen
 • Osobní zájmena
 • Přivlastňovací zájmena
 • Rozdíl mezi жена / муж a женщина / мужчина
 • Dvojice slov

Dovednost

 • Čtení textu s vynechanými slovy
 • Poslech a čtení jednoduchých textů
 • Reprodukce textu
 • Odhad významu slov podle kontextu
 • Diktát
 • Překlad
 • Přízvuk
 • Výslovnost
 • Intonace

Slovní zásoba

 • Povídání o sobě (věk, záliby apod.)
 • Rodina, příbuzenské vztahy
 • Kde pracujete / studujete?
 • Názvy profesí mužů a žen
 • Volný čas
 • Seznamování

Psaní

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Kombinovaná forma není v tomto kurzu zavedena, tento kurz je pro kombinované studenty veden prezenční formou.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • JELÍNEK, S., ALEXEJEVA, L.-F., HŘÍBKOVÁ, R., ŽOFKOVÁ, H.: Радуга по-новому 1, Učebnice ruštiny, Fraus, 2007 
 • JELÍNEK, S., ALEXEJEVA, L.-F., HŘÍBKOVÁ, R., ŽOFKOVÁ, H.: Радуга по-новому 1, Pracovní sešit, Fraus 2007 

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • BALCAR, M.: Ruská gramatika v kostce, Leda, 2008
 • MISTROVÁ, V. a kol.: Cvičebnice ruské gramatiky, Polyglot, 2007