ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Seminář k bakalářské práci 1

Seminář k bakalářské práci 1

Seminář k bakalářské práci je rozdělen do dvou částí – první část je ve studijním plánu zařazena v 6. semestru, druhá část v 7. semestru. Cílem předmětu je formou systematické průběžné práce, konzultacemi a workshopem seznámit studenty s požadavky, metodami a zdroji, které jsou potřebné k vypracování projektu bakalářské práce. V tomto směru předmět navazuje na znalosti studentů z předmětu Úvod do studia, které rozšiřuje a prohlubuje. Hlavní část zátěže spočívá v samostatné práci studenta na bakalářské práci (v rozsahu cca 240 hodin).
První seminář v 6. semestru je orientován na poskytnutí podstatných a prohlubujících informací o metodách zpracování závěrečných vysokoškolských prací včetně rešerše relevantních zdrojů, sběru dat, správného citování, typografických pravidel, zkušeností vedoucích a oponentů prací. Předmět se zaměřuje jak na věcný, tak i na formální výstup bakalářské práce. Výsledný projekt bakalářské práce bude obsahovat zejména zpřesněný název práce, cíl práce, osnovu práce založenou na dílčích cílech kapitol, rešerši literatury a informačních zdrojů vhodných ke zpracování bakalářské práce.

Sylabus předmětu

  1. Cíl, výzkumná otázka, struktura, osnova. Cíl práce a výzkumná otázka, dílčí cíle, struktura práce, osnova. Metody a způsob zpracování BP.
  2. Projekt bakalářské práce a práce s portálem bakalářské práce. Požadavky na projekt, konkretizace metod, literatury, zdrojů dat a způsobu zpracování. Časový harmonogram.
  3. Formální a metodické náležitosti bakalářské práce – formální úprava, odborný jazyk, typografická pravidla. Odborné zdroje a práce s nimi – rešerše literatury, sběr a analýza dat.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

  1. TICHÁ, L. et al: Jak psát vysokoškolské závěrečné práce. Praha: Ústřední knihovna ČVUT. 2016.

Doplňující a rozšiřující učební texty

  1. ECO, UMBERTO., CATERINA MONGIAT FARINA a Geoff FARINA. How to write a thesis. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2015. ISBN 9780262527132.
  2. ČESAL, JIŘÍ a VÁCLAV LIŠKA. Vědecké psaní a prezentace. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007, 135 s. ISBN 978-80-86946-30-6.
  3. ŠIROKÝ, JAN a kol. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5.