ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Seminář k bakalářské práci 2

Seminář k bakalářské práci 2

Seminář k bakalářské práci je rozdělen do dvou částí – první část je ve studijním plánu zařazena v 6. semestru, druhá část v 7. semestru. Cílem předmětu je formou systematické práce v průběhu obou semestrů vést studenty ke správnému psaní obhájitelné bakalářské práce. Seminář k bakalářské práci 2 je zaměřen na úspěšné dokončení projektu bakalářské práce. Pozornost je věnována především řešení konkrétních situací a problémů, se kterými se studenti při psaní a obhajobě BP setkávají. Důležitou roli proto hrají konzultace a diskuze v rámci seminářů.
Hlavní část zátěže spočívá v samostatné práci studenta na bakalářské práci (v rozsahu cca 200 hodin).

Sylabus předmětu

  1. Úvodní setkání –  sumarizace zkušeností z předchozího semestru a diskuse studentů o dosavadních zkušenostech s prací na projektu BP.
  2. Konzultace k postupu zpracovávání BP I.
  3. Konzultace k postupu zpracovávání BP II.
  4. Příprava na obhajobu BP. 

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

  1. TICHÁ, L. et al: Jak psát vysokoškolské závěrečné práce. Praha: Ústřední knihovna ČVUT. 2016.

Doplňující a rozšiřující učební texty

  1. ECO, UMBERTO., CATERINA MONGIAT FARINA a Geoff FARINA. How to write a thesis. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2015. ISBN 9780262527132.
  2. ČESAL, JIŘÍ a VÁCLAV LIŠKA. Vědecké psaní a prezentace. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007, 135 s. ISBN 978-80-86946-30-6.
  3. ŠIROKÝ, JAN a kol. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5.