ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Seminář k bakalářské práci

Seminář k bakalářské práci

Cílem semináře je projednat se studenty zaměření jejich bakalářské práce, sběr vhodných informací při praxi s ohledem na téma bakalářské práce, a také je seznámit s požadavky na formální a věcnou podobu bakalářské práce.

Sylabus předmětu

Předmět je vyučován blokově.
  1. První blok – individuální konzultace se studenty – projednání zaměření jejich bakalářské práce s ohledem na zvolené (určené) místo realizace jejich odborné praxe
  2. Druhý a třetí blok – informace o formální a věcné podobě bakalářské práce, práce s citacemi, řazení obrázků, tabulek, příloh a odkazy na ně. 15-ti minutová prezentace jednotlivých studentů se zaměřením své bakalářské práce.
  3. Třetí blok– stanoviska k 1. verzi bakalářské práce. – individuální konzultace 1. verze bakalářské práce. Přiznání kreditů bude uskutečněno po předložení cca 80 – 90 % finální podoby bakalářské práce.

Organizace výuky

Prezenční forma

Předmět obsahuje 3 tutoriály po 3 hod. a závěrečný jednodenní workshop (cca 6 hod.).

Kombinovaná forma

Kombinovaná forma není v tomto kurzu zavedena, tento kurz je pro kombinované studenty veden prezenční formou.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Praha 1997

Internetové a intranetové zdroje

  • Informace a materiály o psaní BP na intranetu Unicorn College
  • BRATKOVÁ, E.Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online].] 60 s. (PDF). Dostupné z: http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf
  • KRATOCHVÍL, J., SEJK, P., ELIÁŠOVÁ, V., STEHLÍK, M. Metodika tvorby bibliografických citací. [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Dostupné z: http://is.muni.cz/elportal/?id=954043