ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Statistická analýza

Statistická analýza

Cílem předmětu je poskytnout studentům úvod do mnoha různých typů kvantitativních výzkumných metod a statistických technik pro analýzu dat. Kurz se zaměřuje na získání teoretických vědomostí a praktických znalostí základních výpočetních postupů z oblasti popisné statistiky,  teorie pravděpodobnosti, statistické indukce  a regresní a korelační analýzy. V závěru kurzu je čas věnován i indexní analýze. 

Sylabus předmětu

 1. Základní pojmy - úvod do studia předmětu, základní etapy stat.analýzy, základní a výběrový soubor
 2. Statistické charakteristiky polohy, rozptýlení a tvaru jednorozměrného souboru - exploratorní analýza dat, statistické charakteristiky polohy, rozptýlení a tvaru jednorozměrného souboru
 3. Teorie pravděpodobnosti - základy pravděpodobnosti, frekvenční a distribuční funkce
 4. náhodné veličiny - rozdělení spojitých a distrétních veličin
 5. Práce s výběrovými soubory - výběrová šetření, podstata, postup, ukázky výběrových šetření v praxi, typy výběrů, stanovení velikosti výběru
 6. Bodový odhad - vlastnosti bodového odhadu, bodové odhady parametrů polohy a rozptýlení základního souboru
 7. Intervalový odhad - podstata intervalového odhadu, intervalové odhady parametrů polohy a rozptýlení základního souboru
 8. Statistické testy - testování statistických hypotéz, podstata, obecný postup, testy pro 1 a 2 výběry
 9. Neparametrické testy - základní neparametrické testy
 10. Analýza rozptylu - jedno a více faktorová ANOVA, mnohonásobná porovnání, neparametrická ANOVA
 11. Statistická závislost - druhy statistických závislostí, závislost kategoriálních proměnných
 12. Korelační analýza - korelační analýza, korelační koeficient a jeho testování. Regresní analýza - lineární regresní modely, validace regresního modelu

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. HINDLS, RICHARD. Statistika pro ekonomy. 8. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-43-6.
 2. MAREK, LUBOŠ. Statistika v příkladech. Praha: Professional Publishing, 2013. ISBN 978-80-7431-118-5.
 3. WEISS, N. Elementary Statistics. Boston: Addison Wesley. 2007.

Doplňující a rozšiřující učební texty