ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Statistika

Statistika

Cílem předmětu je seznámit studenty s elementárními statistickými pojmy, možnostmi analýzy a prezentace statistických dat, základy počtu pravděpodobnosti, základními prvky deduktivního a induktivního způsobu uvažování a s nejpoužívanějšími statistickými analytickými postupy a metodami včetně podmínek jejich jejich použitelnosti, předností i nedostatků jednotlivých metod a správné interpretace získaných výsledků.
Po absolvování kurzu student zvládne základní statistické zpracování datového souboru ve formě tabulek, grafů a číselných charakteristik, porozumí základním pravděpodobnostním pojmům a umí řešit pravděpodobnostní úlohy, které vycházejí z vyložené teorie. Ovládá také základy statistického testování hypotéz včetně vymezení podmínek pro aplikaci testů a interpretace výsledků testování.

Sylabus předmětu

 1. Popisná statistika - Význam a pojetí moderní statistiky, základní statistické pojmy, zpracování hodnot numerické proměnné, rozdělení četností, tabulky, grafy ( histogram, polygon).
 2. Charakteristiky jednorozměrných statistických souborů - Popis jednorozměrných statistických souborů, míry polohy (úrovně): průměry, modus, medián, kvantily, míry variability (variační rozpětí, rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient), míry šikmosti a špičatosti.
 3. Teorie pravděpodobnosti - Náhodné jevy a operace s náhodnými jevy, definice pravděpodobnosti, pravidla pro počítání s pravděpodobnostmi, náhodné veličiny a jejich rozdělení, charakteristiky náhodných veličin.
 4. Teorie pravděpodobnosti (rozdělení náhodných veličin) - Nejdůležitější typy pravděpodobnostních rozdělení (diskrétní rozdělení - binomické, Poissonovo, hypergeometrické), nejdůležitější typy pravděpodobnostních rozdělení (spojitá rozdělení: rovnoměrné, exponenciální,  normální, t, F, chí-sq).
 5. Limitní věty - Metody statistické indukce. Limitní věty, druhy statistických zjišťování, náhodné výběry, základy teorie statistických odhadů (bodové a intervalové odhady).
 6. Testování statistických hypotéz - Testování statistických hypotéz, základní pojmy a postup testování hypotéz, parametrické testy o parametrech základního souboru.
 7. Metody zkoumání závislostí - Test o rozdělení základního souboru, zkoumání závislosti kategoriálních znaků, konstrukce kontingenčních tabulek, test nezávislosti v kontingenčních tabulkách, míry těsnosti závislosti (Cramérův a Pearsonův  koeficient kontingence).
 8. Druhy závislostí mezi numerickými znaky - Základní metody sledování a posuzování závislosti mezi kvantitativními proměnnými, jednoduchá regresní analýza  základní pojmy, volba typu regresní funkce, lineární regresní model, odhad parametrů regresního modelu (metoda nejmenších čtverců).
 9. Posouzení kvality regresního modelu - Korelační analýza. Posouzení kvality regresního modelu, měření těsnosti lineární závislosti - korelační analýza.
 10. Časové řady - Chronologický průměr, elementární charakteristiky časových řad, klasická dekompozice časových řad (aditivní, multiplikativní model).
 11. Časové řady - trendová složka - Analytické vyrovnání časových řad - modelování trendu, adaptivní přístupy k modelování časových řad (klouzavé průměry), sezónní složka časových řad.
 12. Časové řady - sezónní očišťování, kvalita modelu - Sezónní očišťování, posouzení kvality modelu, možnosti konstrukce prognóz.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách a 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 3 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • Učební texty k předmětu Statistika (intranetová učební pomůcka), Unicorn College
 • HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J. Statistika pro ekonomy. Praha, Professional Publishing , 2007
 • MAREK, L., a kol. Statistika v příkladech. Praha, Professional Publishing , 2013
 • BLATNÁ, D. Statistika a pravděpodobnost. 2. vyd. Praha, BIVŠ, 2005
 • WEISS, N. A. Elementary Statistics (8th Edition). US: Addison-Wesley, 2012

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • BLATNÁ, D. Metody statistické analýzy. 1. vyd. Praha, BIVŠ, 2004