ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Světová ekonomika

Světová ekonomika

Přiblížit studentům hlavní prvky celosvětového okolí pro realizaci společensko-ekonomických aktivit. Přispět k celostnímu chápání prostředí při řízení činností firmy a získat přehled o struktuře a základech fungování světové ekonomiky.

Sylabus předmětu

 1. Úvod do světové ekonomiky, předmět zkoumání a hlavní pojmy
 2. Proces Internacionalizace hospodářského života
 3. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy v součanosti
 4. Evropská unie - proces jejího formování
 5. Evropská unie - orgány a instituce, vztah k ČR
 6. Hospodaření Evropské unie, daně a rozpočet v Evropské unii
 7. Politiky Evropské unie, jejich obsah a regionální dopad na Českou republiku
 8. Strukturální politika Evropské unie a regionální politika ČR
 9. Mezinárodní finanční a obchodní instituce - poslání a vliv
 10. Globalizace - pojetí a globální problémy lidstva na prahu 21. století
 11. Role a postavení velmocí v součastném světě
 12. Rozvojové země a jejich pozice v současnosti

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 4 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • CIHELKOVÁ, E., a kol. Světová ekonomika. Obecné trendy rozvoje. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009
 • STUTZ, F., WARF, B.: The World Economy: Geography, Business, Development, 6th edition, Prentice Hall, 2011

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • BALDWIN, R., WYPLOSZ, CH. Ekonomie evropské integrace. Praha: Grada Publishing, 2008
 • NEUMANN, P., ŽAMBERSKÝ, P., JIRÁNKOVÁ, M., Mezinárodní ekonomie. Praha. Grada Publishing, 2008
 • CIHELKOVÁ, E., a kol. Mezinárodní ekonomie II. Praha: C. H. Beck, 2008