ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Veřejná správa a veřejné finance

Veřejná správa a veřejné finance

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní problematikou veřejného sektoru, veřejné správy, veřejných financí a veřejných zakázek. Výklad je realizován s ohledem na současné trendy a vývoj v České republice a Evropské unii.

Sylabus předmětu

 1. Úvod do studia veřejného sektoru. Soukromý a veřejný sektor, veřejný zájem, tržní selhání a státní zásahy, veřejné statky a služby, důvody a důsledky státních zásahů.
 2. Systém veřejné správy v ČR. Organizace a řízení ve veřejné správě, činnosti veřejné správy. 
 3. Systém veřejné správy v EU. Organizace a řízení EU, základní principy a činnosti.
 4. Neziskové organizace – na rozhraní mezi veřejným a soukromým sektorem. Role a význam neziskových organizací v životě společnosti. Vazba na veřejný a podnikatelský sektor.
 5. Příjmy veřejných rozpočtů. struktura veřejných financí, daně, dotace, zdroje z EU.
 6. Výdaje veřejných rozpočtů. Druhy veřejných výdajů, problém efektivnosti a transparentnosti.
 7. Informační systémy veřejné správy v ČR a EU. e-government, eStat. Základní dokumenty a legislativa. Základní registry. Veřejné informační služby.
 8. Interakce veřejné správy a podnikatelského sektoru. Struktura orgánů veřejné správy v oblasti podnikání (živnostenský úřad, hygienická správa, stavební úřad, odbory dotační politiky, životního prostředí, apod).
 9. Partnerství mezi veřejným a podnikatelským sektorem. Etika ve veřejném a podnikatelském sektoru.
 10. Veřejné zakázky I. Zadávání veřejných zakázek v kontextu národní legislativy.
 11. Veřejné zakázky II. Zadávání veřejných zakázek v kontextu evropské legislativy.
 12. Rozvojové programy pro podnikatele. Dotační politika. Projekty podporované z veřejných rozpočtů – systém, organizace, instituce, hlavní principy.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. JACKSON, P M. – BROWN, C V., Ekonomie veřejného sektoru, Praha, 2003, 80-86432-09-2
 2. POMAHAČ, R. a kol.: Veřejná správa, Praha: C. H. Beck, 2012.
 3. MATES P., SMEJKAL V.: E-government v České republice, Praha: Leges, 2012, ISBN 978-80-87576-36-6.
 4. JURČÍK, R.: Veřejné zakázky a koncese. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-443-8.
 5. PEKOVÁ, J, PILNÝ, J, JETMAR, M: Veřejný sektor - řízení a financování, Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-936-4

Doplňující a rozšiřující učební texty

 1. SVOBODA, I. – OPLETALOVÁ, A., Veřejná správa a finance, Ostrava, 2007, 978-80-87071-33-5
 2. NOVOTNÝ, V. a kolektiv: Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-215-8.
 3. HALÁSKOVÁ, M.: Veřejná správa a veřejné služby v zemích Evropské unie. Ostrava: VŠB – TU, 2012. ISBN 978-80-2482-808-4
 4. Elektronické zdroje:
  1. http://www.zakonyprolidi.cz 
  2. Vybrané právní normy vztahující se k předmětu (mj. Živnostenský zákon, Správní řád, Občanský zákoník aj.)