ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Základy podnikání

Základy podnikání

Cílem kurzu je poskytnout studentům základní orientaci v rozsáhlé problematice soukromého podnikání. Studenti
v jednotlivých přednáškách získají poznatky o základech jednotlivých oblastí, které jsou nezbytné pro úspěšné a kvalifikované založení a řízení podniků malé a střední velikosti. Předmět pomůže studentům se zorientovat
v možnostech, které podnikání přináší a uvědomit si a lépe rozpoznávat překážky a rizika, se kterými se podnikatelé v praxi setkávají.
S ohledem na rozsah problematiky je tento kurz koncipován jako úvod do problematiky.

Sylabus předmětu

 1. Podstata a důvody podnikání. Proč podnikat a být ziskoví? Ekonomické systémy ve světě. Interakce mezi podnikem a státem. Tržní ekonomika. Soukromé podnikání, konkurence.
 2. Prostředí podniku a globální kontext podnikání. Hranice organizace a okolí. Ekonomické prostředí (ekonomický růst, ekonomická stabilita). Technologické prostředí. Politicko-právní prostředí (institucionální rámec). Normy (hygienické, bezpečnostní, technické apod.) Společensko-kulturní prostředí. Nové výzvy a příležitosti. Změna hranic organizace (akvizice, strategické aliance, zaměstnanecký model firmy aj.).
 3. Globální kontext podnikání. Současná globální ekonomika. International Business Management. Překážky mezinárodního obchodu. Překonávání překážek mezinárodního obchodu. Jednotný vnitřní trh EU a jeho pravidla.
 4. Podnikatelská etika a společenská zodpovědnost. Etika v globálním světě. Společenská zodpovědnost podniku. Implementace programů společenské zodpovědnosti. Odpovědnost vůči životnímu prostředí a prevence negativních dopadů podnikání na životní prostředí (Think globally, act locally).
 5. Organizování podnikání. Determinanty organizační struktury (řetěz příkazů). Stavební kameny organizační struktury. Ustanovení rozhodovací hierarchie. Základní organizační struktury (Organizační design v 21. století). Neformální řízení a neformální vztahy v podniku.
 6. Podnikání v malém a středním podniku (podnikatelství, založení podniku, vlastnictví). Malé a střední podnikání v ČR. Role MSP v ČR. Podnikatelský proces (e-business and social media solution, agility mng). Založení MSP. Úspěch/neúspěch MSP.
 7. Management podniku, operací, produktivita a kvalita. Manažerský proces. Strategický management. Alternativní plánování a krizový management. Management a firemní kultura. Management operací. Rozdíly mezi operacemi ve službách a ve výrobě. Plánování operací, časování, kontrola. Vztah mezi produktivitou a kvalitou.
 8. Řízení lidských zdrojů a pracovních vztahů. Zavedení systému řízení lidských zdrojů v podniku. Nabírání pracovníků. Rozvoj lidských zdrojů. Kompenzace a benefity. Právní kontext. Odbory a jednání s nimi.
 9. Motivace, uspokojování a vedení lidí, komunikace, týmová práce a leadership. Formy zaměstnaneckého chování. Model řízení lidských zdrojů, generace X a Y. Strategie posilování motivace. Leadership a motivace. Komunikační dovednosti. Duševní hygiena na pracovišti.
 10. Principy marketingu. Co je marketing? Tvorba marketingového plánu. Marketingová strategie: segmentace, cílový marketing. Marketingový průzkum. Pochopení spotřebitelského chování. Organizační marketing a nákupní chování. Co je produkt? Vývoj nových produktů a značky.
 11. Cenotvorba, propagace a distribuce produktů. Tvorba cen. Cenové strategie a taktiky. Propagace produktů a služeb. Reklama a média. Osobní prodej, přímý (interaktivní) marketing, vztahy s veřejností (PR) a publicita. Distribution mix. Fyzická distribuce. Role zprostředkovatelů
 12. Finanční rozhodování, rozpočtování a risk management. Role finančního řízení v podniku. Tvorba fondů v podniku (krátké období – operativní výdaje, dlouhé období – kapitálové výdaje). Zdroje pro krátkodobé fondy. Zdroje pro dlouhodobé fondy. Akcie jako zdroj financování. Význam a role účetnictví ve finančním rozhodování.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. EBERT, R., a kol.: Business Essentials, Eighth Canadian Ed., Pearson Canada, 2017.
 2. SYNEK, MILOSLAV a EVA KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-274-8.
 3. BOUČKOVÁ, JANA. Základy marketingu. 4. vyd. Praha: Oeconomica, 2011. ISBN 978-80-245-1760-5.
 4. KOTLER, PHILIP, Marketing Management, 14. vydání, Praha: Grada, 2013
 5. PELÁK, JIŘÍ. Účetnictví v příkladech: repetitorium k základům účetnictví. Vyd. 2., přeprac. V Praze: Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1507-6.
 6. KIESO, W. E., WEYGANDT, T., WARFIELD, T. D.: Intermediate Accounting, Wiley, 2013.
 7. VEBER, JAROMÍR a JITKA SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4520-6.

Doplňující a rozšiřující učební texty

 1. WÖHE, GÜNTER a EVA KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. 2., přeprac. a dopl. vyd. Přeložil ZUZANA MAŇASOVÁ. V Praze: C.H. Beck, 2007. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-897-2.
 2. DVOŘÁČEK, JIŘÍ a PETER SLUNČÍK. Podnik a jeho okolí: jak přežít v konkurenčním prostředí. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-224-3.
 3. RŮČKOVÁ, PETRA a MICHAELA ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. Praha: Grada, 2012. Finance (Grada). ISBN 978-80-247-4047-8.
 4. KERIN, R., HARTLEY, S., RUDELIUS, W.: Marketing, 11th edition, McGraw-Hill, 2012.
 5. KOVANICOVÁ, DANA.: Abeceda účetních znalostí pro každého, Bova Polygon, 2012.
 6. KOVANICOVÁ, DANA.: Finanční účetnictví – Světovy koncept, IAS/IFRS, Bova Polygon, 2005.
 7. SRPOVÁ, JITKA. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4103-1.
 8. WUPPERFELD, UDO.: Podnikatelský plán pro úspěšný start. Praha: Management Press, 2003.