ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Základy práva

Základy práva

Cílem je seznámit studenty se základy práva a právního řádu v ČR. Předmět je zaměřen na výklad oblastí práva, které jsou prakticky využitelné v životě studentů, a to jak z pohledu práva obchodního, pracovního, soukromého i veřejného. Pozornost je věnována především právním disciplínám, které studenti uplatní ve svém profesním i osobním životě. Jedná se v první řadě o právo občanské (př. právo závazkové, smlouvy atd.) hmotné i procesní, obchodní (základy podnikání atd.), pracovní, autorské, ochrana osobních údajů, právo trestní aj.

Sylabus předmětu

 1. Úvod do práva obecně. Pojem, význam, dělení práva, typy právních kultur, prameny práva, právní vztahy právní odpovědnost, státní moc v ČR.
 2. Úvod do občanského práva. Zásady občanského práva, fyzické osoby, zastoupení, promlčení, věcná práva, věcná břemena, odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení (žaloba na náhradu škody, žaloba na vydání bezdůvodného obohacení).
 3. Úvod do občanského práva. Závazky, závazky z deliktů, spotřebitelské smlouvy (př. smlouva kupní, smlouva o dílo, obchodní podmínky, smlouva o převodu nemovitosti, smlouva nájemní), záruka z vadného plnění (žaloba z uplatnění reklamace) atd.
 4. Úvod do občanského práva procesního. Soudní soustava, druhy soudních řízení, řízení v prvním stupni (návrh na zahájení soudního řízení, doručování, dokazování, rozhodnutí atd.), řízení ve druhém stupni (druhy opravných prostředků řádných a mimořádných atd.), řízení exekuční.
 5. Úvod do obchodního práva. Způsoby podnikání, podnikatel – fyzická osoba, právnické osoby, jiné formy, (vznik a zánik obchodní korporace, návrh na zápis obchodní korporace do obchodního rejstříku, převod obchodní korporace atd.).
 6. Závazkové vztahy. Vznik, změny a zánik závazků, vybrané druhy smluv (smlouvy, např. smlouva kupní, smlouva o dílo, nájemní, převod nemovitosti).
 7. Úvod do autorského práva. Autorské dílo, autor, spoluautorství, dualita autorského práva, zaměstnanecká díla, počítačové programy a databáze, licence (smlouva licenční, žaloba na ochranu autorských práv).
 8. Úvod do práva průmyslového vlastnictví. Ochranné známky, doménová jména, ochrana informací, obchodní tajemství (žaloba s návrhem na vydání předběžného opatření z porušování práv k doménovému jménu, NDA).
 9. Úvod do pracovního práva. Vznik, změny a zánik pracovního poměru, zákaz konkurence, konkurenční doložky, pracovní práva a povinnosti (pracovní smlouva, žaloba na neplatnost rozvázání pracovního poměru).
 10. Ochrana soukromí a osobních údajů. Ochrana z pohledu občanskoprávního, ochrana osobnosti, a trestněprávního i správního práva, hlavní pojmy a definice - (žaloba na ochranu osobnosti, trestní oznámení na ochranu osobnosti).
 11. Ochrana osobních údajů. Ochrana z pohledu správního práva, zákon na ochranu osobních údajů, GDPR, hlavní změny a zásady (jak implementovat GDPR).
 12. Trestní právo. Základní pojmy a zásady, vybrané skutkové podstaty trestných činů, trestní řízení (trestní oznámení, žaloba ve věci trestní).

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. SPIRIT, M.: Úvod do studia práva. 2. aktualizované dle nového občanského zákoníku. Grada, 2014, s. 192
 2. ŠTENGLOVÁ, I., DĚDIČ, J., TOMSA M. a kol.: Základy obchodního práva (vysokoškolská učebnice). Leges, 2015, s.464
 3. SRSTKA, J. a kol.: Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha_Leges, 2017, 416 s.
 4. NULÍČEK, M., DONÁT, J., NONNEMANN, F., LICHNOVSKŹ, B., TOMÍŠEK, J. GDPR. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Praktický komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 544 s.
 5. Zákony (ÚZ):
  1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb.
  2. Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.
  3. Občanský soudní řád – zákon č. 99/1963 Sb.
  4. Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  5. Autorský zákon – zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
  6. Zákon o ochranných známkách – zákon č. 441/2003 Sb.
  7. GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
  8. Zákon o ochraně osobních údajů – zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  9. Trestní zákoník – zákon č. 40/1961 Sb., trestní zákoník

Doplňující a rozšiřující učební texty

 1. KOTTANUER, J., Pracovní právo v praxi. Leges, 2010, s. 384
 2. SMEJKAL, VLADIMÍR. Kybernetická kriminalita. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 636 s. ISBN 978-80-7380-501-2 (druhé vydání se připravuje v březnu 2018)
 3. DONÁT, J., TOMÍŠEK, J. Právo v síti. Průvodce právem na internetu. 1. Vydání. Praha: C.H.Beck, 2016, 350 s.
 4. JOUZA, L.: Pracovní právo v kostce. Ústav práva a právní vědy, 2017, s. 40
 5. CIBULKOVÁ, CIBULKA: Advokát do kapsy.
 6. BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Ochrana osobních údajů v aplikační praxi ) vybrané problémy(. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 306 s.