ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Základy psychologie a sociologie

Základy psychologie a sociologie

Osvojení si základních poznatků psychologie a sociologie, jejich provázání se světem práce. Vytvořit poznatkový základ pro studium odborně zaměřených témat psychologie a sociologie práce. Představení klíčových témat. Navázat poznatky na vlastní zkušenosti studentů – osobnost, výkon, osobnost vedoucího pracovníka, jeho činnost, pracovní skupina a tým, metody.

Sylabus předmětu

  1. Předmět psychologie a sociologie - Předmět psychologie. Psychika. Předmět sociologie. Sociální skupina. Psychoanalýza. Freud. Behaviorismus. Watson. Humanistická psychologie. Maslow. Předmět psychologie práce. Předmět sociologie práce. Teorie lidských vztahů. Human relations. Mayo. Sociální podmínky práce. Člověk a stroj. Organizace.
  2. Osobnost - Psychika člověka. Osobnost. Vlastnosti osobnosti. Jedinečnost. Vnitřní jednota. Relativní stálost. Vývoj, faktory vývoje osobnosti. Prožívání. Chování. Psychické procesy. Stavy a vlastnosti. Psychické funkce. Poznávání. Cítění. Snažení. Dimenze osobnosti. Výkonové vlastnosti. Schopnosti. Vědomosti. Dovednosti. Motivační dimenze. Motivy. Stimuly. Profilující vlastnosti osobnosti. Temperament. Postoje. charakter.
  3. Metody poznávání a hodnocení člověka - Chyby v poznávání a hodnocení člověka - projekce, haló efekt, první dojem, stereotypy, předsudky. Metody. Pozorování. Dotazování. Rozhovor. Dotazník. Anketa. Experiment. Testy.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 3 blocích po 4 vyučovacích hodinách. Součástí výuky je jednodenní workshop.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá v jednodenním bloku, tzv. workshopu.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

  • BEDRNOVÁ, E.: Manažerská psychologie a sociologie, Praha: Management Press 2012
  • FURNHAM, A.: The Psychology of Behaviour at Work, Psychology Press, Hove 2006
  • Učební texty k předmětu Základy psychologie a sociologie (intranetová učební pomůcka), Unicorn College

Doplňující a rozšiřující učební texty

  • ATKINSON, L, et al.Psychologie. 2. aktualiz. vyd. Praha : Portál, 2003
  • Hargie, O. The Handbook of Communication Skills, Routledge, Hove 2006
  • HAYES, N.: Principles of Social Psychology, Psychology Press, 1993