ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Základy řízení podniku

Základy řízení podniku

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oblasti managementu a seznámit je se základy fungování podniku. Důraz ke kladen především na získání praktických znalostí a dovedností.

Sylabus předmětu

Část výuky věnovaná problematice managementu je organizována do níže uvedených tematických bloků:
 1. Úvod do managementu. Management. Manažeři. Organizace. Vnitřní prostředí organizace. Vnější prostředí organizace. Manažerské funkce.
 2. Plánování. Plán. Plánování. Cíle. Aktivity. Zdroje. Harmonogramy. Strategické plánování. Princip navigační změny.
 3. Organizování a organizační struktura. Organizování. Rozpětí řízení. Organizační forma. Centralizace. Decentralizace. Organizační struktura. Mechanická a organická tvorba organizační struktury
 4. Strategie. Strategické plánování. Strategický management. SWOT analýza. Konkurenční výhoda. Segment. Podnikové procesy.
 5. Rozpočet. Výnosy. Náklady. Fixní náklady. Variabilní náklady.
 6. Implementace, řízení, identita organizace. Implementace. Motivace. Ovlivňování. Vedení. Koordinace. Vnější kontrola. Vnitřní kontrola. Hodnotící kritéria.
 7. Profil manažera. Osobnost manažera. Základní funkce manažerské práce. Obecné principy manažerské práce. Styl práce manažera. Motivace. Stanovování cílů. Sebeřízení. Vedení týmu.
 8. Rozhodování. Rozhodování. Struktura rozhodovacího procesu. Modely rozhodování. Dobré a špatné rozhodování.
 9. Kontrola a controlling. Kontrola. Controlling. Účel kontroly. Kontrolní systém organizace.
 10. Typologie managementu. Řízení lidských zdrojů. Personalista. Finanční management. Management kvality.
 11. Komunikační a prezentační dovednosti v manažerské praxi 
Část výuky věnovaná fungování podniku, základům účetnictví a daní je organizována následujícím způsobem:
 1. Základní pojmy a kategorie podnikové ekonomiky. Podnik a podnikání. Právní úprava podnikatelské činnosti.
 2. Podnikatelský systém v ČR. Prostředí podniku (ekonomické, technologické, politicko-právní, společensko-kulturní). Nové výzvy a příležitosti.
 3. Pojem účetnictví, jeho význam a předmět, uživatelé účetních výkazů.
 4. Prvky účetních výkazů: aktiva a pasiva, výdaje a příjmy, náklady a výnosy. Druhové a účelové členění nákladů.
 5. Úvod do daní, stručný popis daňového systému ČR, daň z příjmů právnických osob, zdanění zaměstnanců a OSVČ včetně pojistného (z pohledu obchodní korporace či OSVČ jako zaměstnavatele), DPH, silniční daň a majetkové daně (pouze z podnikatelského pohledu).
 6. Proces plánování podnikatelských aktivit. Podnikatelský plán, význam a poslání plánu v podnikových činnostech, metody a formy plánovacích aktivit. Sestavení a struktura podnikatelského plánu.
 7. Podstata finančního managementu a finanční cíle podniku. Místo finanční analýzy a finančního plánování v podnikovém řízení.
 8. Řízení a eliminace rizik v činnosti podniku. Riziko a jeho pojetí v podnikové praxi. Systematizace rizik. Prevence proti vzniku rizik. Model řízení rizik v podniku a jeho aplikace.
 9. Proces ukončení činnosti podniku. Likvidace podniku. Pojetí likvidace versus insolvence. Proces a jednotlivé fáze likvidace podniku. metody zhodnocení majetku firmy v procesu likvidace. Činnost likvidátora v procesu likvidace podniku.
 10. Praktický úvod do základů práva – právo občanské, obchodní a pracovní
 11. Autorské právo a jeho specifika v oboru IT

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. VEBER, J. a kol. Management, Management Press, Praha, 2009.
 2. GRIFFIN, R.: Management, Cengage Learning, 2012
 3. SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E., a kol.: Podniková ekonomika. 5. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010
 4. MAREK, P. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-49-1.
 5. MIKOVCOVÁ, H.: Controlling v praxi, Praha, Oeconomia, 2007
 6. VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2016. 13. vyd. Praha : 1. VOX a. s, 2016. 393 s. ISBN 978-80-87480-44-1.
 7. KOVANICOVÁ, D.: Abeceda účetních znalostí pro každého, Bova Polygon, 2012

Doplňující a rozšiřující učební texty

 1. ROBBINS, S. P., COULTER M.: Management.Grada Publishing, 2004
 2. MLÁDKOVÁ L.: Moderní přístupy k managementu. Tacitní znalost a jak ji řídit, C.H.Beck, Praha, 2005
 3. TRUNEČEK, J.: Management v informační společnosti, Praha, VŠE, 1999
 4. WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E., a kol. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2007
 5. DVOŘÁČEK, J., SLUNČÍK, P. Podnik a jeho okolí. Jak přežít v konkurenčním prostředí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012
 6. RŮČKOVÁ, P. . ROUBÍČKOVÁ, M. Finanční management. Praha: Grada Publishing, 2012
 7. FOTR, J., VACÍK, E., a kol. Tvorba strategie a strategické plánování. Teorie a praxe. Praha: C.H. Beck, 2012
 8. SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2010
 9. VEBER, J., a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada Publishing, 2007
 10. PELIKÁN, V. Likvidace podniku. 7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2011