ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Základy účetnictví

Základy účetnictví

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti o funkcích účetnictví a využití účetních informací. Jedná se zejména o pochopení základních účetních principů, zásad, významu účetních výkazů a jejich provázanosti. Kromě sestavování účetních výkazů se studenti naučí, jak účetní výkazy číst a na co je možné podle vykázaných účetních dat usuzovat.

Sylabus předmětu

 1. Rozvaha - Rozvaha, její účel, vypovídací schopnost, meze. Vysvětlení vazeb v rozvaze a vazeb mezi dvěma rozvahami.
 2. Změny rozvahových stavů - Dvojí efekt každé transakce v důsledku bilančního principu. Seznámení s účty a základními pravidly účtování. Pochopení vztahu mezi účtováním a rozvahovými změnami. Náklady a výnosy, odvození nákladových a výnosových účtů. Účetní deník a hlavní kniha.
 3. Výsledovka - Rozdíly mezi výdaji a náklady a příjmy a výnosy. Princip výpočtu zisku: přiřazování výnosů a nákladů. Vznik pohledávek a závazků z titulu časového rozlišení. Seznámení se s rozdílným pojetím zisku v účetnictví a v daních.
 4. Zásoby - Pořizovací cena u zásob. Zisk z prodeje zboží. Oceňovací techniky (FIFO, LIFO, průměrné ceny).
 5. Dlouhodobý majetek - Hmotná a nehmotná aktiva. Význam pořizovací ceny, data zařazení. Odpisy, odlišení účetních a daňových odpisů. Postupy při výpočtu odpisů. Vyřazení dlouhodobých aktiv.
 6. Pohledávky a závazky - Důsledky nedobytnosti pohledávek zejména s ohledem na zisk podniku. Porozumění významu odhadů v účetnictví a způsobu práce s nimi.
 7. DPH a daně v účetnictví - Pochopení vlivu DPH na finanční pozici plátce a neplátce. Pochopení mechanismu DPH a vztahů mezi státem a podnikem.
 8. Vlastní kapitál - Kategorie vlastního kapitálu. Proces rozdělování zisku, zvyšování základního kapitálu a úhrady ztráty.
 9. Cash Flow - Sestavení výkazu cash flow přímou a nepřímou metodou.
 10. Konsolidace - Konsolidovaná účetní závěrka. Postupy při sestavování konsolidované rozvahy plnou metodou.
 11. Využití účetních dat - Co vše je možné z účetnictví o podniku zjistit a co naopak možné není. Diskuse nad potřebností konkrétních dat na příkladů různého členění nákladů. Vysvětlení vazby mezi finanční analýzou a účetnictvím.
 12. Legislativa - Právní rámec, který vymezuje prostor účetnictví. Vliv různých legislativních úprav na vypovídací schopnost účetnictví.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách a 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 4 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • PELÁK, J.: Účetnictví v příkladech - repetitorium k základům účetnictví, VŠE Praha, 2007
 • KIESO, W. E., WEYGANDT, T., WARFIELD, T. D.: Intermediate Accounting, Wiley, 2013
 • Učební texty k předmětu Základy účetnictví(intranetová učební pomůcka), Unicorn College

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • KOVANICOVÁ, D.: Abeceda účetních znalostí pro každého, Bova Polygon, 2012
 • KOVANICOVÁ, D.: Finanční účetnictví - Světovy koncept, IAS/IFRS, Bova Polygon, 2005