ÚVOD / Studium na UC / Certifikační zkoušky

Důležité termíny

15. února 2018

#UCLday

24. února 2018

Postav si své digitální piano

10. března 2018

Vyrob si vlastního chatbota

15. března 2018

Den otevřených dveří

Kompletní seznam termínů

Certifikační zkoušky

Unicorn College nabízí zájemcům možnost vykonat zkoušku odborné způsobilosti podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření pro distribuci některých produktů na finančním trhu a vyhlášky č. 215/2012 Sb. Cílem odborné zkoušky je ověřit způsobilost uchazeče k výkonu distributorské činnosti dle zákona.
Odborná zkouška je písemná, probíhá prostřednictvím elektronického zkušebního systému (tzv. on-line testu). Na průběh dohlíží zkušební komise. Po úspěšném absolvování zkoušky získá uchazeč certifikát o odborné způsobilosti.

Cena zkoušky

 • 1 600 Kč včetně DPH =  zkouška
 • 2 000 Kč včetně DPH =  zkouška + elektronické studijní materiály (včetně selftestů)  
Po vzájemné dohodě je možné uspořádat odbornou zkoušku i v jiném termínu a lokalitě. Pro bližší informace nás kontaktujte pomocí e-mailu ozkousky@unicorncollege.cz nebo na telefonním čísle 221 400 400.

Obsah zkoušky

Zkouška se skládá ze dvou částí, a to části teoretické a části praktické, která je postavena na případových studiích. Otázky v teoretické části jsou zadávány z šesti okruhů:
 1. Právo – právní předpisy z oblasti finančního trhu a souvislosti s ostatními právními normami (10 otázek).
 2. Principy fungování důchodového spoření (15 otázek).
 3. Principy fungování doplňkového penzijního připojištění (15 otázek).
 4. Investiční nástroje – jejich druhy a vlastnosti (10 otázek).
 5. Principy finančního trhu, včetně teorie financí (5 otázek).
 6. Investiční strategie a související rizika (5 otázek).
Otázky teoretické i praktické zkoušky jsou zadávány formou multiple choice, kdy má uchazeč na výběr ze čtyř odpovědí (a-d). Správně je vždy jen jedna z odpovědí.
Praktická část zkoušky se sestává ze dvou případových studií. Každá studie má šest podotázek. Studie jsou zaměřeny na oblast důchodového a penzijního spoření. Každá případová studie má výpočetní část (výpočet opt-outu, reálného zhodnocení apod.). Studie prověřují znalost nároků účastníka důchodového a penzijního připojištění.
Otázky jsou generovány každému uchazeči náhodně z databáze, kde je ke každému okruhu přiřazeno 100-200 testových otázek. Tím je zajištěna originalita a unikátnost variant. Každá verze nicméně vždy obsahuje alespoň jednu otázku týkající se nemožnosti vystoupení z druhého pilíře, formy plnění po dosažení zákonných podmínek a minimálně jednu otázku, která se týká derivátů.
Otázky v teoretické i praktické části mají stejnou bodovou hodnotu (1 bod). Pro splnění odborné zkoušky musí uchazeč správně zodpovědět 75 % otázek z teoretické části, a tak získat celkově minimálně 45 bodů, přičemž musí získat minimálně 60 % z každého z tématických okruhů. Z praktické části musí uchazeč získat minimálně 75 % – 9 bodů.
Další informace naleznete ve všeobecných podmínkách zkoušky odborné způsobilost.

Seznam zdrojů ke zkoušce

 • Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření
 • Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření  
 • Vyhláška č. 215/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu  
 • Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu  
 • http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html  
 • NĚMEČEK, Eduard. Úvod do studia finanční politiky. Praha : Všehrd, 2001. ISBN 80-85305-45-3.  
 • BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ, Marie, KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana. Finanční právo. Praha : C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-801-6.  
 • MRKÝVKA, Petr, PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Základy finančního práva. Brno : Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4514-9.  
 • ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan. Občanské právo hmotné. Praha : Wolters Kluwer ČR a.s., 2009. ISBN 978-80-7357-473-4.  
 • REVENDA, Zdeněk, MANDEL, Martin, KODERA, Jan, MUSÍLEK, Petr, DVOŘÁK, Petr. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha : Management, 2012. ISBN 978-80-7261-240-6  
 • JÍLEK Josef: Akciové trhy a investování. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 978-80-247-2963-3  
 • GLADIŠ, Daniel. Naučte se investovat. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 978-80-247-1205-5  
 • KODEROVÁ, Jitka, HÁJEK, Petr. Banky, finance a finanční trhy. Praha : Unicorn College s.r.o., 2012. ISBN 978-80-87349-11-3.  
 • RADOVÁ, Jarmila, DVOŘÁK, Petr, MÁLEK, Jiří. Finanční matematika pro každého. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3291-6.  
 • HÁJEK, Petr. Obchodování na finančních trzích. Praha : Unicorn College s.r.o., 2012. ISBN 978-80-87349-13-7.  
 • ŠTÝBR, David a kol. Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3648-8
 • Kolektiv autorů. Studijní texty ke zkoušce odborné způsobilosti dle zákona 427/2011 Sb. Praha : Unicorn College, 2012 (dostupné v elektronické podobě v případě, že uchazeč vykonává odbornou zkoušku na Unicorn College).